จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital Literacy

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 นายอับดนเล๊าะ สีบู ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางรอฮีมะ ล่ากูด ครู กศน.ตำบลมาโมง และนางสาวอภิชญา พรหมทา ครูอาสาปอเนาะฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital Literacy เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล อีกทั้งเพื่อสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันได้ ณ กศน.ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital Literacy

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 นายอับดนเล๊าะ สีบู ครูผู้ช่วย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางรอฮีมะ ล่ากูด ครู กศน.ตำบลมาโมง และนางสาวอภิชญา พรหมทา ครูอาสาปอเนาะฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital Literacy เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล อีกทั้งเพื่อสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันได้ ณ กศน.ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส