ประวัติ กศน.ตำบลมาโมง

ตำบลมาโมงเดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ.2502 มีเนื้อที่โดยประมาณ 8   ตารางกิโลเมตร  โดยประมาณแบ่งเป็น  10  หมู่บ้าน  ประชากรประมาณ  5,600  คน  โดยประมาณ  70  % นับถือศาสนาอิสลาม   จากคำว่ามาโมง   เล่ากันว่าเป็นชื่อบุคคลหนึ่ง  ชื่อ “โต๊ะมาโมง”   ย้ายมาจากบ้านเจ๊ะเหม   อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส   ประกอบกับตำบลมาโมงเป็นเส้นทางลำเลี้ยงน้ำอุปโภคและบริโภค  ไปยังเหมืองทองโต๊ะโม๊ะและเป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน   และเมื่อวันที่  24  เมษายน  2506  คณะรัฐมนตรีได้มีมติโดยให้กรมประชาสงเคราะห์  จัดตั้งนิคมพัฒนาตนเองภาคใต้  จังหวัดนราธิวาส   เพื่ออวยพรราษฎรที่มีฐานะยากจน  และไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจากหลายท้องที่  ซึ่งเข้ามาประกอบอาชีพและย้ายถิ่นฐานจวบจนปัจจุบัน  โดยตั้งชื่อว่า   ตำบลมาโมง