วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย การจัดทำแบบประเมินคัดเลือกสาขา หน่วยงาน/สถานศึกษา ประเภทต่างๆ การจัดสอบผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และติดตามงานประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ

Read more

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วิทยากรอาชีพเข้าร่วม

Read more

พบกลุ่มนักศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

Read more