1ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

ดูรูป Click ที่นี่
ดูรูป Click ที่นี่
จัดบร์อดเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับอาคารเรียนกั้นห้องทำเป็นห้องเรียน

รดน้ำต้นไม้
ตัดหญ้าบริเวณปอเนาะ

๑.ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงมุมเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ในสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาซาร์ดี

๒.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

– เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม

– ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นที่พิเศษ

                   – เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน

          – พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

                   – เร่งจัดทำแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสำหรับหน่วยงานและสถานศึกษารวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ โดยบูรณาการแผนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่

                   – ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพิ่มพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันของชาติ

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษา

         มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ

   การศึกษาต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษาและการให้บริการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ คุณภาพของหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ คุณภาพสื่อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ คุณภาพการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๓ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

๓.หลักการและเหตุผล

สถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นสถาบันศึกษาที่จัดการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม  หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้อิสลามที่สำคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมุสลิมในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้  สถานศึกษาดังกล่าวได้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จากความมืดมนไปสู่แสงสว่างที่ถูกต้องตามหลักของศาสนา มาเป็นการศรัทธาและยึดมั่นต่อพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น

ข้อความที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะนั้น  จะต้องคงอยู่กับสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป  แต่อาจจะมีการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  หรือวิชาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ  หรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาปอเนาะแล้ว    สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข   สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาซาร์ดี  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะควบคู่การดำรงชีวิตตนให้อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ คุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ และการกระทำจึงได้จัดโครงการการเกษตรผสมผสานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน โต๊ะครูและครูสถาบันศึกษาปอเนาะร่วมกันทำการเกษตรผสมผสานในสถาบันศึกษาปอเนาะแล้วนำผลผลิต

ที่ได้มาประกอบเป็นอาหาร ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วยังทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข   สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

. วัตถุประสงค์ 

๔.๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในปอเนาะสามารถดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกิน

๔.๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้เรียนปอเนาะให้ดีขึ้น

๔.๓เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถประกอบอาชีพในปอเนาะ

๕.เป้าหมาย

          ๕.๑ เชิงปริมาณ

สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาซาร์ดี ม. ๔  บ้านบูเกะปาลัส  ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส  จำนวน  ๑ แห่ง

๕.๒ เชิงคุณภาพ

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานให้กับผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะมีความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตรผสมผสานที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข   สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้