แหล่งเรียนรู้

นักศึกษาในปอเนาะร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านต้นตาล ป่าบูงอ

                                                            ม.2 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

สาขา/ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ    นายยะพา            นามสกุล สูดิง

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน 3-96040-005-02-73

วัน เดือน ปี ที่เกิด   – / – / 2487  อายุ  72  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) บ้านกูเล็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้) 

บ้านเลขที่  265/1  บ้านกูเล็ง หมู่ที่ 2 ตำบล ยี่งอ

อำเภอ   ยี่งอ  จังหวัด  นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

โทรศัพท์บ้าน……………….-……………………โทรศัพท์มือถือ 087-2976107

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่ 265/1 บ้าน กูเล็ง  หมู่ที่  2

ตำบล  ยี่งอ อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด  นราธิวาส

โทรศัพท์ 087-2976107

พิกัดที่ตั้ง ๖.472655, 101.708996

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ปัจจุบันประกอบอาชีพ กรีดยาง

 

ม.3ด้านวิสาหกิจชุมชน

วัน เดือน ปี ที่เกิด   5 / พ.ค. / 2501  อายุ  58  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 153  ม.3  ต.ยี่งอ  จังหวัด   นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  153 บ้าน ลูโบะตะแซ หมู่ที่ 3  ตำบล ยี่งอ

อำเภอ   ยี่งอ  จังหวัด  นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

โทรศัพท์บ้าน  073-591086  โทรศัพท์มือถือ 086-2948339

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่   มัสยิด  บ้าน ลูโบะตะแซ หมู่ที่  3

ตำบล  ยี่งอ  อำเภอ ยี่งอ  จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 086-2948339

พิกัดที่ตั้ง  6.408653,๑๐๑,704605

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี (นิติศาสตร์อิสลาม)มหาวิทยาลัยอิหม่ามกรุงริยาด

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ครูสอนศาสนา

  สาขา/ด้านวิสาหกิจชุมชน

ประวัติส่วนตัว

 

ม.4 ด้าน ผดุงครรภ์แผนโบราณ

สาขา/ด้าน ผดุงครรภ์แผนโบราณ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ    นางกะลือซง            นามสกุล ยูโซ๊ะ

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน 3-96040-0064-63-1

วัน เดือน ปี ที่เกิด   – / – / 2496  อายุ  63  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  102/2 บ้านบูเก๊ะปาลัส หมู่ที่ 4 ตำบล ยี่งอ

อำเภอ   ยี่งอ  จังหวัด  นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

โทรศัพท์บ้าน……………….-……………………โทรศัพท์มือถือ 086-2944304

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่ 102/2 บ้าน บูเก๊ะปาลัส  หมู่ที่  4

ตำบล  ยี่งอ อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด  นราธิวาส

โทรศัพท์ 086-2944304

พิกัดที่ตั้ง ๖.๓๙๐๑๕๔,101.696225

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ป.4 (สมัยก่อน)

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ผดุงครรภ์แผนโบราณ

ม.5 ด้านเกษตรกรรม

สาขา/ด้านเกษตรกรรม

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ   นายอับดุรเราะห์มาน   นามสกุล ยูนุ

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน 3-9604-00089-91-9

วัน เดือน ปี ที่เกิด   23 / มิ.ย. / 2502  อายุ  57  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) จอเบาะ  จังหวัด   นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  56/3 บ้าน กาบุ๊ หมู่ที่ 5  ตำบล ยี่งอ

อำเภอ   ยี่งอ  จังหวัด  นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

โทรศัพท์บ้าน……………….-……………………โทรศัพท์มือถือ 085-7999109

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  56/3  บ้าน   กาบุ๊    หมู่ที่ 5

ตำบล   ยี่งอ อำเภอ ยี่งอ  จังหวัด  นราธิวาส

โทรศัพท์ 085-7999109

พิกัดที่ตั้ง17.046027,104.272383

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ม.6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ อาสาสมัคร

ม.7 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ชื่อ   นางเจ๊ะบีเดาะ   นามสกุล อาบูบากา

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน 3-95990-0378-84-5

วัน เดือน ปี ที่เกิด   3 / ก.ค. / 2504  อายุ  55  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 22  ม.7  ต.ยี่งอ  จังหวัด   นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  22 บ้าน ยี่งอ หมู่ที่ 7  ตำบล ยี่งอ

อำเภอ   ยี่งอ  จังหวัด  นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

ที่อยู่:  ม.7 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

โทรศัพท์: 073-591165

วันและเวลาทำการ: ปิด เสาร์-อาทิตย์

เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 17.00 น.

ยือรีงา” หรือ “ยี่งอ” ในปัจจุบัน คือ 1 ใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส

ในอดีต มีหลักฐานที่ปรากฏในบันทึกจากการเดินทางมายังเมืองสายของ นายเฮนรี่ หลุยส์ (Henry Louise) ในปี พ.ศ.2437 ได้บันทึกไว้ว่า ยี่งอ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเมืองสาย (สายบุรี/ตะลุบัน) ยังคงมีร่องรอยของวังเก่าที่สร้างด้วยอิฐ ครั้งหนึ่งทางเข้าค่อนข้างงดงามมาก กล่าวกันว่ามีการย้ายโดยเจ้าเมืองคนปัจจุบันเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และในปัจจุบันเป็นเมืองที่เสื่อมลง อีกหลักฐานหนึ่ง แสดงถึงการย้ายศูนย์การปกครองจากยี่งอไปยังเมืองใหม่ที่ตะลุบัน หรือ สายบุรี ในปัจจุบัน เป็นบันทึกจดหมายเหตุของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ครั้งเสด็จประพาสปักษ์ใต้ มีความว่า “ลำนำสายนี้ มีทางแยกไปได้ 3 ทาง คือ ทางยี่งอเมืองเก่า ซึ่งอยู่สูงขึ้นไประยะทางวันหนึ่ง พระยาสายเห็นว่าเมื่อถึงฤดูแล้ง น้ำแห้ง เรือเดินไม่ตลอด จึงได้เลื่อนลงมาตั้งเสียที่เมืองใหม่ได้ 18 ปีมาแล้ว”

สำหรับ “เมืองสาย (Negeri Sai) ซึ่งต่อมาคือเมือง “สายบุรี (Saiburi) นั้น เป็นเมืองเก่าแก่ ว่ากันว่าตามหลักฐาน “อาจเก่าแก่กว่าเมืองปัตตานี”

เมืองยี่งอ มีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสาย (อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในปัจจุบัน) ก่อร่างสร้างเป็นชุมชนขึ้นโดย “นิดะห์” หรือ “นิอาดัส” ผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ “ปาฆาร์รูยง มินังกาเบา (Pagar Ruyong Minung Kabao) ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย (จากการบันทึกของ อดุลย์ ณ สายบุรี ทายาทรุ่นที่ 5 ของ นิอาดัส) หลังจากนั้น นิอาดัส ได้รวบรวมชนชาวพื้นเมืองเดิมสร้างเมืองยี่งอขึ้น พร้อมทั้งสถาปนาตนเองเป็นเจ้าเมืองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ก่อนที่ต่อมาจะได้รับการสถาปนาเป็น “เจ้าเมืองสาย” ปกครองเมืองสายบุรี แต่ได้ตั้งบ้านเรือนของตนอยู่ในเมืองยี่งอเช่นเดิม

หนังสือ “ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีสำคัญในเมืองยี่งอว่ามีอยู่หลายแห่ง เช่น แนวกำแพงหิน เป็นแนวล้อมรอบวังเจ้าเมืองชั้นใน ระดับกำแพงกล่าวกันว่าสูง คนไม่สามารถเอื้อมมือถึงได้ สำหรับหินที่นำมาสร้างกำแพง เป็นหินที่ประชาชนเก็บรวบรวมจากภูเขาบ้านลูโบ๊ะบายะและพื้นที่ใกล้เคียง มาถวายเจ้าเมือง เพื่อใช้สร้างกำแพงล้อมรอบวัง เดิมทางเข้ามีความสวยงามมาก ปัจจุบันยังมีแนวหินหลงเหลืออยู่ในที่ดินวังเก่า แนวกำแพงดิน เป็นแนวกำแพงล้อมรอบวังเจ้าเมืองชั้นนอก กินพื้นที่กว้าง ติดชายแดนเมืองระแงะ นอกจากนี้ มี “ดาบเจ้าเมืองสาย” ดาบประจำกายเจ้าเมืองสาย อายุ 200 กว่าปี “ยูแล” หรือ “เครื่องหาบ” สมัยที่เจ้าเมืองสายเดินทางขึ้นจากท่าเรือปากแม่น้ำบางนราเข้ามายังเมือง จะใช้เครื่องหาบเดินทาง นอกจากการเดินทางด้วยช้างหรือล่องเรือเข้าสู่วัง รวมถึง “ดาบองครักษ์เจ้าเมืองยี่งอ” ผู้ได้รับพระราชทานกระบี่หรือดาบให้ดำรงตำแหน่งเป็นองครักษ์ประจำพระองค์ คือ โต๊ะดรานิง หรือ โต๊ะฆานิง ปัจจุบันมีผู้สืบเชื้อสาย โดยใช้นามสกุล “นิฆานิ” และเป็นผู้เก็บรักษาดาบองครักษ์ โต๊ะฆานิง