โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในปอเนาะ

ดูรูป Click ที่นี่

เชื่อมเป็นฉากกั้นห้อง
เชื่อมเป็นเหล็กดัด

นักศึกษากำลังตัดเหล็กเพืื่อทำเหล็กดัด
วิทยากรกำลังสอนภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาในการเชื่อมเหล็ก

นักศึกษากำลังเชื่อมเหล็ก

 

แบบ กศ.ตน.16

 

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กศน.อำเภอยี่งอ           โทร.073-591123

ที่  ศธ  ๐๒๑๐.๔๐๐๖/                    วันที่  15  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.256๓

เรื่อง  ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง  รูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ  วิชาช่างเชื่อมโลหะ  หลักสูตร 45  ชั่วโมง

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

ด้วย  ครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี มีความประสงค์ ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตร ๔5 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี หมู่ที่ 4       ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.256๓ ถึงวันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.256๓ เรียนทุกวัน  ยกเว้นวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00น. เรียนวันละ 3 ชั่วโมง     มีผู้เรียนจำนวน ๒๕ คน ชาย ๒๕ คน หญิง – คน ดังรายชื่อที่แนบ โดยมี นายอับดุลเลาะ โต๊ะหล้า          เป็นวิทยากรให้ความรู้

การเปิดสอนหลักสูตร ช่างเชื่อมโลหะจำนวน ๔5 ชั่วโมง สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี หมู่ 4 ตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยขอใช้เงินงบประมาณปี 256๓ แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา  กิจกรรมการศึกษาเพื่อความมั่นคง  งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ                                 2000๒๐๓๗c๙๗๐๐๐๓ โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ (ไตรมาส 3-4) กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ๑๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

1.อนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรวิชา ช่างเชื่อมโลหะจำนวน ๔5 ชั่วโมง สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดอาร์ซาดี ในระหว่างวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.256๓ ถึงวันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.256๓ โดยขอจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน ๘,๑00 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

2.อนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับการเปิดสอนฯ  ภายในวงเงิน ๕,๐00 บาท

(นางสาวอัมนาณีย์  ดือราอิง)

ครูอาสาฯประจำปอเนาะ

 

เดือน

 

วันและวันที่สอน รวม(วัน) หมายเหตุ
อา พฤ
 

กรกฎาคม

๒๕๖๓

1 2 3 4 ๑๕ วัน

๔๕  ชั่วโมง

เรียนวันที่ ๘-๒๕กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ๓ ชั่วโมง

หยุดวันศุกร์

 

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

 

……. วัน

……. ชม.