ม.ปลาย

นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พบกลุ่มนักศึกษาในปอเนาะ