นางนิตยา วุนาพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ และทีมกศน.ตำบลลุโบะบือซาได้มานิเทศการจัดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ หมู่ 6 บ้านโคกมาแจตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Read more

ทีมครูกศน.ตำบล และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลลุโบะบือซา โดยมีนางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยให้ นำเจลแอลกอฮอล์เพื่อมอบพร้อมกับหนังสือให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้ใช้บริการในตลาดนัดเทศบาลตำบลยี่งอ เพื่อส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้า ใช้เวลาว่างในการอ่านและรณรงค์การใช้เจลแอลกอฮอล์ป้องกัน Covid 19

Read more

ครูกศน.ตำบล และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลลุโบะบือซา โดยมีนางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

Read more

ร่วมจัดโครงการรู้เท่าทันภัยและการป้องกันตนเองในสังคมปัจจุบัน โดยมีนางสาวสาลือมา บือซา เป็นผู้จัดโครงการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการป้องกันตนเองและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดที่ ณ กศน.ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Read more

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้ครูกศน.ตำบลโหลดแอป อาสาสมัครดิจิทัลพร้อมสมัครสมาชิก ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

Read more

นายอัสมิง สาเม๊าะ ครูกศน.ตำบล ครู ค เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

นายอัสมิง สาเม๊าะ ครูกศน.ตำบล ครู ค เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรโปรแกรมสำนักงานเพื่อโอกาสการมีงานทำ สำหรับ ครู ข. และครู ค. ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

คณะครู กศน.ตำบลลุโบะบือซา และองค์กรนักศึกษาตำบลลุโบะบือซา ตรวจคัดครอง ประสานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพฤติกรรมกับชีวิตใหม่ New Normal ในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด 2019 รูปแบบออนไลน์

Read more