ดำเนินการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิธีการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ของนักศึกษา กศน.ตำบลลุโบะบือซา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลลุโบะบือซา

Read more

อบรมและให้ความรู้กระบวนการจัดกิจกรรมออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชั้น LINE ของกลุ่มนักศึกษากศน.ตำบลลุโบะบือซา เพื่อจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนในระดับตำบลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

Read more

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกในคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่องสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความสามัคคีของบุคลากร ความซิอสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

Read more

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเด็กไทยวิถีใหม่ ร่วมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม ออนไลน์ ประจำปี 2564 หรือวันเด็ก ห้องสมุดประชาชน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Read more