1.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่  เป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ      เพียงภายในชุมชน ดำเนินงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.)