แหล่งเรียนรู้ที่1

1.แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลตุโบะบือซา

๒. สถานที่ตั้ง

51/2 บ้าน กำปงปีแซ  หมู่ที่ 3   ตำบล ลุโบะบือซา อำเภอ ยี่งอ    จังหวัด นราธิวาส

รหัสไปรษณีย์ 96180

๓. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

– วิสัยทัศน์

– ประวัติความเป็นมา

– ขนาดและที่ตั้ง

– สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

– ประชากรและรายได้เฉลี่ยของประชากร

– แผนที่

– สถานที่สำคัญ

 

1.)วิสัยทัศน์

“ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน อย่างมีความสุข  ”

2.) ประวัติความเป็นมา

ชื่อ นายอภิชาติ   นามสกุล  ตูแป

เชื้อชาติไทย   สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน  3-9604-00144-96-1

วัน เดือน ปี ที่เกิด  29  / สิงหาคม /  2523   อายุ  37  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  จังหวัด นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่51/2 บ้าน กำปงปีแซ  หมู่ที่ 3   ตำบล ลุโบะบือซา

อำเภอ ยี่งอ    จังหวัด นราธิวาส    รหัสไปรษณีย์ 96180

โทรศัพท์บ้าน    –     โทรศัพท์มือถือ  –

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่51/2 บ้าน กำปงปีแซ  หมู่ที่ 3   ตำบล ลุโบะบือซา

อำเภอ ยี่งอ    จังหวัด นราธิวาส    รหัสไปรษณีย์ 96180

โทรศัพท์   –

พิกัดที่ตั้ง  6.420798 , 101.697454

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษาปริญญาตรี

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม

 

  • ขนาดและที่ตั้ง

51/2 บ้าน กำปงปีแซ  หมู่ที่ 3   ตำบล ลุโบะบือซา อำเภอ ยี่งอ    จังหวัด นราธิวาส    รหัสไปรษณีย์ 96180

 

4.)สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลลุโบะบือซา เป็นพื้นที่ราบสูงลาดลงมาเป็นที่ราบลุ่ม โดยที่บริเวณพื้นที่ราบสูงของทิศตะวันตกของตำบลลาดลงมาทางตอนกลาง ส่วนบริเวณทิศตะวันออก เป็นที่ราบติดกับพรุบาเจาะ มีลำคลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตำบล เช่น  คลองลุโบะอานอง ตลองโต๊ะเซ็ง คลองลุโบะเปา คลองลุโบะบือซา  ผ่านบริเวณทางตอนกลาง  และตอนใต้ของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความเหมาะสม กับการทำนา

พื้นที่/อาณาเขต

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  22.186 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 13,866 ไร่

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ และตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง

ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอยี่งอ และตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง และตำบลลำภู  อำเภอเมือง

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ

ประชากรและรายได้เฉลี่ยของประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  5,017  คน แยกเป็นชาย  2,472    คน  หญิง  2,545   คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย    221.356   คน   ต่อ/   1   ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

จำนวนประชากรตามเพศและหมู่บ้าน

หมู่ที่/บ้าน จำนวน (คน)

ชาย

หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านลุโบะบือซา

หมู่ที่ 2 บ้านกาแร

หมู่ที่ 3 บ้านกำปงปีแซ

หมู่ที่ 4 บ้านลูโบะดาโต๊ะ

หมู่ที่ 5 บ้านยาโงะ

หมู่ที่ 6 บ้านโคกมาแจ

262

771

496

345

262

336

272

806

501

326

274

366

534

1,577

997

671

536

702

129

374

276

184

131

142

รวม 2,472 2,545 5,017 1,236

 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม

  • ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวน  ทำนา  เลี้ยงสัตว์
  • ประชาชนประกอบอาชีพรับจ้าง และประกอบอาชีพค้าขาย , รับราชการ

6.)แผนที่

7.) สถานที่สำคัญ

“ โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ

โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ   บ้านกำปงปีแซ หมู่ที่ 3  ตำบลลุโบะบือซา  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

 

4. ผลที่ได้จากการดำเนินงานตามกรอบประเด็น โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (๑๐ ประเด็น)

ประเด็น โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ
๐๓) ชุมชนอยู่ดีมีสุข โครงการสุขภาพกาย “ใจ” สร้างได้ด้วยตนเอง

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจสุขภาพกาย ใจ สร้างได้ด้วยตนเอง

2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีวิธีการดูแลสุขภาพกาย ใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

๐๔) วิถีไทย วิถีพอเพียง โครงการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

 

๐๘) รู้เท่าทันเทคโนโลยี โครงการ “พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)”

๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๒ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๓เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ

 

 

หมายเหตุ รายละเอียดกรอบประเด็น ๑๐ ประเด็น ของรัฐบาล มีดังนี้

๐๑ สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง              ๐๖ รู้กลไกการบริหารราชการ

๐๒ คนไทยไม่ทิ้งกัน                                    ๐๗ รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม

๐๓ ชุมชนอยู่ดีมีสุข                                     ๐๘ รู้เท่าทันเทคโนโลยี

๐๔ วิถีไทย วิถีพอเพียง                                 ๐๙ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติต

๐๕ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย                         ๑๐ งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Funtion)

 

๕. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับงานตามนโยบาย

 

ที่ นโยบาย โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
e-Commerce/e-Market โครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน

 

ONIE Online Commerce Center (OOCC) – โครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตรการค้าขายออนไลน์

– โครงการอบรมให้ความรู้หลักสูตรดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum)

 

โครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โครงการพัฒนาครูกศน.เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนจังหวัดชายแดนใต้

 

การดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางส่งต่อประชากรวัยเรียน

 

การเรียนรู้ภาษาไทย โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

 

การส่งเสริมการอ่าน 1.โครงการนั่งที่ไหน อ่านที่นั่น

2.โครงการส่งเสริมการอ่านสู่บ้านหนังสือชุมชน

3.โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน

 

 

๖. กระบวนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๖.๑ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน จากระดับ ชุมชน-ตำบล-อำเภอ-จังหวัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงเส้นทางกระบวนการในการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยการนำเสนอในรูปแบบโฟลว์ชาร์ท / แผนผัง / แผนภูมิรูปภาพ

๖.๒ รูปภาพประกอบการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการอย่างชัดเจน จำนวน ๕-๑๐ รูป