แผนจุลภาค

แผนระดับจุลภาคในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของ กศน. ตำบล/แขวง

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

กศน. ตำบล/แขวง………….ลุโบะบือซา………….อำเภอ/เขต……………..ยี่งอ……………จังหวัด…………..นราธิวาส

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน

 1. สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

ชื่อสถานศึกษา  :กศน.ตำบลลุโบะบือซา

ที่อยู่  : บ้านกาแร  หมู่ที่  2   ตำบลลุโบะบือซา  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

นางสาวซูไรนับ  หะยีวาเด็ง  ครูผู้ช่วย  เบอร์โทรศัพท์  081-1294100  bulangold@hotmail.com

นางสาวสาลือมา  บือซา  ครูอาสาฯประจำตำบล  เบอร์โทรศัพท์  081-3885752  Saluemma61@gmail.com

นายอัสมิง  สาเม๊าะ  ครู กศน.ตำบล เบอร์โทรศัพท์  081-2779865  asming.1331@gmail.com

สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

 

         ส่วนที่ 2

               สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ

              *************************

2 . ประวัติความเป็นมา

มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยก่อนนั้น ตำบลลุโบะบือซา มีบึงขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่ง มีน้ำตลอดปี ชาวบ้านจึงอาศัยน้ำจากบึงในการทำเกษตร การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน และจังหวัด ดังนั้นคำว่า “ลุโบะบือซา” ซึ่งเป็นคำเรียกตามภาษายาวีนั้น จึงมีความหมายมาจากคำว่า “ลุโบะ” หมายถึง บึง หรือหนองน้ำ “บือซา” หมายถึง ขนาดใหญ่

สภาพทั่วไป

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอยี่งอทางทิศเหนือประมาณ    2   กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ และตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง

ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอยี่งอ และตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง และตำบลลำภู  อำเภอเมือง

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ

 

2.2 เนื้อที่ตำบลลุโบะบือซา

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  22.186 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 13,866 ไร่

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ           

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลลุโบะบือซา เป็นพื้นที่ราบสูงลาดลงมาเป็นที่ราบลุ่ม โดยที่บริเวณพื้นที่ราบสูงของทิศตะวันตกของตำบลลาดลงมาทางตอนกลาง ส่วนบริเวณทิศตะวันออก เป็นที่ราบติดกับพรุบาเจาะ มีลำคลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตำบล เช่น  คลองลุโบะอานอง ตลองโต๊ะเซ็ง คลองลุโบะเปา คลองลุโบะบือซา  ผ่านบริเวณทางตอนกลาง  และตอนใต้ของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความเหมาะสม กับการทำนา

2.4  จำนวนหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 6 หมู่บ้าน

 1. บ้านลุโบะบือซา หมู่ที่ 1
 2. บ้านกาแร หมู่ที่ 2
 3. บ้านกำปงปีแซ หมู่ที่ 3
 4. บ้านลูโบะดาโต๊ะ หมู่ที่ 4
 5. บ้านยาโงะ หมู่ที่ 5
 6. บ้านโคกมาแจ หมู่ที่ 6

       2.5  จำนวนประชากร     

ประชากรทั้งสิ้น  5,017  คน แยกเป็นชาย  2,472    คน  หญิง  2,545   คน

 • มีความหนาแน่นเฉลี่ย    356   คน   ต่อ/   1   ตารางกิโลเมตร

2.6 สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

 • ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวน  ทำนา  เลี้ยงสัตว์
 • ประชาชนประกอบอาชีพรับจ้าง และประกอบอาชีพค้าขาย , รับราชการ

 

 

 

 • สภาพสังคม

2.7.1 การศึกษา

*  สังกัด สพฐ. เขต 1 จังหวัดนราธิวาส

โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน   3  โรงเรียน

 1.       โรงเรียนบ้านกาแร           หมู่ที่ 2            ตำบลลุโบะบือซา
 2.       โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ     หมู่ที่ 3            ตำบลลุโบะบือซา
 3.       โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ   หมูที่ 4            ตำบลลุโบะบือซา

โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  3 โรงเรียน

 1.        โรงเรียนฮาซานียะห์        หมู่ที่ 1            ตำบลลุโบะบือซา
 2. โรงเรียนมะนุวิทยา         หมู่ที่  3           ตำบลลุโบะบือซา
 3. โรงเรียนอดุลย์วิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะบือซา

2.7.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

จำนวนมัสยิดทั้งหมด  6 แห่ง

 1. มัสยิดลุโบะบือซา หมู่ที่ 1            บ้านลุโบะบือซา
 2. มัสยิดอิสลาเมี๊ยะห์                   หมู่ที่ 2            บ้านกาแร
 3. มัสยิดดารุลวุซกอ                    หมู่ที่ 3            บ้านกำปงปีแซ
 4. มัสยิดดารุลอิสลามียะห์             หมู่ที่ 4            บ้านลุโบะดาโต๊ะ
 5. มัสยิดนูรดีน                          หมู่ที่ 5            บ้านยาโงะ
 6. มัสยิดอัลอิสลาเมียะห์               หมู่ที่ 6            บ้านโคกมาแจ

2.7.3  การสาธารณสุข

–  สถานีอนามัยประจำตำบล/ หมู่บ้าน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านกาแร

–  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

2.7.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.8  การบริการพื้นฐาน

2.8.1  การคมนาคม

โดยมีทางหลวงหมายเลข 42 จากอำเภอยี่งอผ่านตำบลยี่งอมาตำบลลุโบะบือซา ไปทางตำบลตะปอเยาะ และมีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมไม้ไผ่ ถนนลูกรัง ถนนดิน ซึ่งเป็นถนนโครงข่ายเข้าสู่ทุกหมู่บ้านของตำบล สภาพถนนใช้ได้ดีในฤดูแล้ง ส่วนฤดูฝนการคมนาคมบางส่วนไม่สะดวก การบริการระหว่างตำบลกับอำเภอมีรถยนต์รับจ้างบริการ

2.8.2  การไฟฟ้า

–  จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าเข้าถึง 6 หมู่บ้าน

–  จำนวนประชากรใช้ไฟฟ้ายังไม่ครบทุกครัวเรือน

 

2.8.3  แหล่งน้ำธรรมชาติ

ประกอบด้วย บึง ลำคลอง หนองน้ำ และอื่น ๆ

2.8.4  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย/ทำนบ 6  แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น    654  แห่ง
 • บ่อบาดาล 21 แห่ง

2.8.5  ป่าไม้  ป่าชุมชน   ป่าพรุบาเจาะ

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

ตำบลลุโบะบือซา มีศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาหลายด้าน พอสรุปได้ดังนี้

² ที่ดิน มีที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะที่จะทำการเกษตรซึ่งเหมาะสมที่จะส่งเสริมการเพาะ ปลูกผลไม้และพืชผักสวนครัว เนื่องจากอยู่ใกล้อำเภอเมือง สามารถลำเลียงผลผลิตสู่ตลาดได้เร็วและลดปัญหาการขนส่ง

² ผลผลิต  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักเช่น ปลูกยางพารา ปลูกปาล์ม ไม้ผล จึงเอื้ออำนวยต่อการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแปรปรูไม้ยาและมีตลาดริมถนน ร้านอาหาร สำหรับจำหน่ายผู้สัญจรไปมา

²   แรงงาน     ตำบลลุโบะบือซา มีประชากรอยู่ในวัยแรงงานประมาณ   60   เปอร์เซ็นต์อีกทั้งค่าจ้างแรงงานยังไม่สูงมากนัก   และไม่มีงานในจังหวัดรองรับเพียงพอ    จึงทำให้แรงงานเหล่านี้ต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย

²   จำนวนของกลุ่มที่จัดตั้งในชุมชน

จำนวนกลุ่ม ทุกประเภท                  11       กลุ่ม

แยกประเภทกลุ่ม

– กลุ่มอาชีพ                                10       กลุ่ม

– กลุ่มออมทรัพย์ ร้านค้าเยาวชน          1       กลุ่ม

– กลุ่มอื่น ๆ                                  –        กลุ่ม

 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

จำนวนประชากรตามเพศและหมู่บ้าน

หมู่ที่/บ้าน จำนวน (คน)

ชาย

หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านลุโบะบือซา

หมู่ที่ 2 บ้านกาแร

หมู่ที่ 3 บ้านกำปงปีแซ

หมู่ที่ 4 บ้านลูโบะดาโต๊ะ

หมู่ที่ 5 บ้านยาโงะ

หมู่ที่ 6 บ้านโคกมาแจ

262

771

496

345

262

336

272

806

501

326

274

366

534

1,577

997

671

536

702

129

374

276

184

131

142

รวม 2,472 2,545 5,017 1,236

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก   SWOT   ดังนี้

 (1)  จุดแข็ง  (Strength )

 • ราษฎรประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่มั่นคง (ยางพารา ปาล์ม ลองกอง  เงาะ  มังคุด ทุเรียน)
 • มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติป่าพรุบาเจาะ
 • เป็นแหล่งผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิม
 • ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 • ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย

(2)  จุดอ่อน (Weakness)

 • 1 ราษฎรขาดความรู้ในด้านการจัดการผลผลิตเชิงธุรกิจและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
 • 2 ราษฎรไม่มีความรู้ด้านเทคนิคและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเกษตร
 • 3 ราษฎรขาดความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตัวเอง รอภาครัฐช่วยเหลืออย่างเดียว
 • 4 มาตรฐานด้านความรู้ของนักเรียนต่ำ เด็กอ่านและเขียนภาษาไทยไม่คล่อง
 • 5 การสื่อสารระหว่างบุคคลากรของรัฐและราษฎรมีอุปสรรค (ด้านภาษา)
 • 6 การกระจายความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ถึงประชาชนเป้าหมายอย่างแท้จริง กระจุกตัวที่แกนนำบางกลุ่ม
 • 7 ราษฎรขาดความร่วมมือกับภาครัฐในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง
 • 8 พ่อแม่ขาดความเอาใจใส่ดูแลและอบรมบุตร-หลาน
 • 9 ขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในฤดูแล้ง

 

(3)  โอกาส  (Opportunity)

3.1 พื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่สมบูรณ์

3.2 ราษฎร  100 % มีอาชีพเกษตรกรรม พร้อมที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ในการปรับปรุงงานด้านเกษตร

3.3 ราษฎรมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และปรับบทบาทมาให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐมากขึ้น

3.4 สามารถพัฒนาป่าพรุบาเจาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3.5ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนางานท่องเที่ยว สร้างกระแสการอนุรักษ์ได้ทางหนึ่ง

(4)  ข้อจำกัด  (Threat)

4.1 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ แต่ต้นทุนการผลิตสูง

4.2 ความไม่สงบในพื้นที่ / ความมั่นคง

4.3 ราษฎรไม่เข้าใจด้านการดูแลรักษาระบบนิเวศวิทยา

 • ขาดการดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อภาครัฐไม่ส่งเสริมราษฎรจะหยุดการดำเนินงาน
 • ค่าตอบแทนแรงงานในพื้นที่ต่ำ ทำให้แรงงานไปขายแรงงานนอกพื้นที่
 • ผู้นำบ้างส่วนไม่มีความเสียสละในงานส่วนรวม ทำให้ยากต่อการประสานไปถึงชุมชน
 • เกษตรบ้างส่วนมีหนี้สินนอกและในระบบ
 • ระบบน้ำไม่มีทำให้ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการทำการเกษตรกรรม

3.ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จำแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย

-ด้านการรู้หนังสือ

สภาพปัญหา : ประชาชนส่วนใหญ่อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ไม่คล่อง

ความต้องการ : ส่งเสริมการรู้หนังสือให้อ่านออก เขียนและสื่อสารได้ จำนวน 62 คน

-ด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สายสามัญ และ ปวช.)

สภาพปัญหา : กลุ่มเป้าหมายพลาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากสภาพทางสังคมมีความยากจน

ความต้องการ : ส่งเสริมการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรการศึกษาการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  107  คน

-ด้านอาชีพ

สภาพปัญหา : กลุ่มสตรีที่ว่างงานและเยาวชนบางส่วนมีอาชีพที่ไม่มั่นคง ขาดรายได้จุนเจือครอบครัว

ความต้องการ : ส่งเสริมทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อมีอาชีพและมีงานทำ ส่งเสริมรายได้ สามารถใช้จ่ายสิ่งจำเป็นในครอบครัวได้ จำนวน 40 คน

-ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต

สภาพปัญหา : ประชาชนในชุมชนขาดความรู้ และทักษะ การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนมีวิถีชีวิตและความเชื่อแบบดั้งเดิม

ความต้องการ : ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเยาวชนและประชาชนผู้สนใจเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจ สามารถปรับสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับให้กับครอบครัวและชุมชนได้  จำนวน  50  คน

-ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน

สภาพปัญหา : ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนมีวิถีแบบดั้งเดิม  ไม่มีความรู้เสริมและเฉพาะทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชน

ความต้องการ : ส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการกิจการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จำนวน  35  คน

-ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สภาพปัญหา : ความเร่งรีบของสังคม  ทำให้เยาวชนไม่เห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจากคำนึงถึงความสะดวกสบายมากเกินจำเป็น

ความต้องการ : ส่งเสริมความรู้และกระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและมีภูมิคุ้มกัน จำนวน 16 คน

-ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

สภาพปัญหา : เยาวชนและประชาชนทั่วไปไม่เห็นความสำคัญของความรู้ด้านต่างๆ เพื่อใส่ใจในการใช้ชีวิตให้ทันต่อสภาพสังคมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

ความต้องการ : ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆทั้งสื่อเอกสารและเทคโนโลยีเพื่อศึกษาค้นคว้าให้ตนเอง  ครอบครัว  สังคมและชุมชน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  รับมือและยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ  จำนวน  220  คน

-ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สู่หมู่บ้านชายแดนใต้

          สภาพปัญหา : เยาวชนและประชาชนทั่วไปไม่เห็นความสำคัญของภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง เพื่อการรองรับการติดต่อค้าขายระหว่างชายแดน

          ความต้องการ: ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถนำไปใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร จำนวน  20  คน

 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กศน. ตำบล / แขวง (SWOT Analysis)

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

        1.1 จุดแข็งของ กศน.ตำบล/แขวง (Strengths-S)

 • ด้านบุคลากร

จุดแข็ง (Strengths : S)

 1. 1. ครูประจำตำบลละหารเป็นคนในพื้นที่ เข้าใจสภาพปัญหา ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ทำให้สามารถประสานงานกับภาคีเครือข่าย ประชาชนในชุมชนและปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ดี
 2. 2. ครูประจำตำบลมีทักษะการใช้ภาษาท้องถิ่นมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน กศน.นำเครื่องมือการปฏิบัติงานไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
 3. 3. มีคณะกรรมการ กศน.ตำบลครบตามระเบียบการแต่งตั้ง

 

 • ด้านงบประมาณ

จุดแข็ง (Strengths : S)

 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก กศน.อำเภอยี่งอ

 

 • ด้านอาคารสถานที่สื่อวัสดุอุปกรณ์

จุดแข็ง (Strengths : S)

 1. กศน.ตำบลเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
 2. มีอาคารสถานที่ที่เป็นเอกเทศน์
 3. มีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเอกสารและสื่อเทคโนโลยี
 4. มีแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ด้านการบริหารจัดการ

จุดแข็ง (Strengths : S)

 1. กศน.ตำบล มีการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของ กศน.อำเภอ
 2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆในกศน.ตำบล
 3. การนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการดำเนินงาน
 4. ผู้นำให้ความร่วมมือและใส่ใจในการดำเนินงานต่างๆของกศน.ตำบล

 

1.2 จุดอ่อนของ กศน.ตำบล / แขวง (Weaknesses-W)

 • ด้านบุคลากร

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

 1. ขาดบุคคลากรครูที่เป็นวิชาชีพเฉพาะเพื่อการสอนเสริม
 2. ขาดความต่อเนื่องในการจัดประชุมคณะกรรมการ
 3. ผู้เรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการคิดนำความรู้ด้านภูมิปัญญา
 4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์
 • ด้านงบประมาณ

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

 1. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่าย
 2. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 • ด้านอาคารสถานที่สื่อวัสดุอุปกรณ์

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

 1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ
 2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
 3. ไม่สามารถปรับปรุง ซ่อมแซมให้ทันการณ์เนื่องจากขาดงบประมาณ
 4. อาคารสถานที่ไม่มีมาตรฐานตามที่สำนักงานกศน.กำหนด
 • ด้านการบริหารจัดการ

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

 1. กศน.ตำบลมีอาคารที่คับแคบและไม่เป็นสัดส่วน
 2. ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานตามที่กำหนด
 3. คณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามกำหนด เนื่องจากติดภารกิจงานของตนเอง
 4. ขาดการนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 1. 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

          2.1 โอกาส (Opportunities-O)

 1. ตำบลละหารมีพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมขุนละหาร พิพิธภัณฑ์อัลกุรอ่านซึ่งผู้เรียนและผู้ที่สนใจสามารถค้นหาความรู้ด้านภูมิปัญญาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของตำบลละหาร ซึ่งเป็นเครือข่ายของกศน.ตำบลซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน และหมู่บ้านใกล้เคียง

2.การเดินทางเข้าออกของกศน.ตำบลมีระยะทางไม่ไกลมากจากกศน.อำเภอและมีความสะดวกสบายในการเดินทาง

 1. กศน.ตำบลเป็นสถานที่ที่อยู่ในแหล่งชุมชนสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย และสะดวก
 2. กศน.ตำบลตั้งอยู่ในบริเวณหรือสิ่งแวดล้อมที่มีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

 

          2.2 อุปสรรค/ความเสี่ยง (Treats-T)

 1. ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ด้านต่างๆ
 2. ผู้เรียนขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
 3. กศน.ตำบลอยู่ลึกเข้าไปในชุมชน ซึ่งผู้เรียนบางคนไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้  ครูต้องใช้วิธีการสอนในชุมชนของผู้เรียนเป็นหลัก
 4. การจัดกิจกรรมไม่มีความต่อเนื่องเนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ
 5. การปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ไม่สามารถนำงบประมาณของรัฐมาใช้ได้ ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายในการจัดหางบประมาณซ่อมแซมตามความสามารถของครูกศน.ตำบลและผู้เรียน

 

ส่วนที่ 3 แนวทาง/กลยุทธ์การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบล/แขวง

กลยุทธ์การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตำบลลุโบะบือซา

 

1.      ผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสทางการศึกษาเพื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.      ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆใน กศน.ตำบลลุโบะบือซา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนให้กับกลุ่มเป้าหมายทันต่อเหตุการณ์และความเป็นไปของสังคมโลก

3.      จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหลักค่านิยม ๑๒ ประการของคนไทย เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์

4.      จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนทั่วไปให้อ่านออกเขียนได้

5.      กศน.ตำบลลุโบะบือซา มีชีวิต โดยการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในทุกรูปแบบร่วมกับภาคีเครือข่าย

6.      กศน.ตำบลลุโบะบือซา เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือผู้เรียนและประชาชนเพื่อแนะแนวด้านต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ  อาชีพ จิตอาสาเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนพิการ เป็นต้น

7.      นำกิจกรรมและความรู้  ประสบการณ์ มาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนในคราวต่อไป

 

แผนปฏิบัติการพัฒนาตำบลลุโบะบือซา

ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

ที่ ประเด็น/กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ หมายเหตุ
1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1 ผลักดัน สนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสทางการศึกษาเพื่อจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

-ระดับประถมศึกษา

-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ

2 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆใน กศน.ตำบลลุโบะบือซา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนให้กับกลุ่มเป้าหมายทันต่อเหตุการณ์และความเป็นไป

3 จัดการเรียนการสอนออนไลน์  เสริมทักษะภาษาต่างประเทศ  และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 
2 การศึกษาต่อเนื่อง    
  2.1 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

– การพัฒนาอาชีพระยะสั้น

(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)

– ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป)

– ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ

2.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

2.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

2.4 การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนดังนี้

1 จัดการศึกษาอาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นที่

2 จัดการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องทักษะอาชีพ   พัฒนาเว๊บเพจการค้าออนไลน์

3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ แบรนด์ กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การส่งออก การตลาด การสร้างช่องทางจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น เพจ OOCC กศน.ตำบล กศน.อำเภอ เว๊บไซต์กศน.ตำบล เว๊บไซต์กศน.อำเภอ

4 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เช่น กพช.

5 จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น กพช. ส่งเสริมลูกเสือจิตอาสา จัดมุมเรียนรู้ส่งเสริมประชาธิปไตยใน กศน.ตำบล

6 จัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จัดมุมเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงใน กศน.ตำบล

 
 
3 การศึกษาตามอัธยาศัย    
  -กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องประชาชน

-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน

-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)

-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

1 จัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

2 จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับบ้านหนังสือชุมชนในตำบล กศน.ตำบล ตลาดนัดชุมชน เช่น บริการหนังสือต่างๆตามความต้องการและสนใจของชุมชน

3 ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น Facebook  YouTube Line  Website เป็นต้น

4 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพเช่น เช่น ผู้สูงอายุ อสม.

5 จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

 
4 กศน.ตำบล 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศที่ดี  สะอาด สวยงาม เรียบร้อย เช่น ทาสีสะพานเข้าอาคารกศน. จัดมุมเรียนรู้ 4 มุมคือ

มุมดิจิทัล  มุมเเศรษฐกิจพอเพียง  มุมส่งเสริมประชาธิปไตยและมุมเรียนรู้ตลอดชีวิต

2 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายกศน.ตำบล  กศน.WOW ให้มีความสวยงาม

 

 

กศน.ตำบลลุโบะบือซา   อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 จัดทำโดย

 1. นางสาวซูไรนับ หะยีวาเด็ง             ครูผู้ช่วย
 2.     นางสาวสาลือมา  บือซา              ครูอาสาฯประจำตำบลลุโบะบือซา
 3. นายอัสมิง   สาเม๊าะ                         หัวหน้า กศน.ตำบลลุโบะบือซา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส