องค์กรนักศึกษา

คณะกรรมการผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลลุโบะบือซา

                                          ประธาน 

                       นางสาวมายือนิง สาและ          นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

                                            รองประธาน

                       นางสาวสีตีอาแอเสาะ ดอเละ    นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

                                            เลขานุการ

                       นางสาวกูไอนิง สาเม๊าะ            นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

                                            ผู้ช่วยเลขานุการ

                       นายซาฮาราน หะมะ             นักศึกษาระดับ ม.ต้น

                                           กิจกรรมนักศึกษา

                       นายอิฟาร แมเราะ                นักศึกษาระดับ ม.ต้น

                                            การเงินและบัญชี

                       นางอารียา ต่วนปูเต๊ะ             นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

                                            ประชาสัมพันธ์

                       นางสาวโนรอาซีลา แซมาลี      นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

                                             ปฏิคม

                       นางสาวดารุณี มานา             นักศึกษาระดับ ม.ปลาย

 

                      คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ

                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน กาศึกษา                 

                       นางมาดีฮะ สะดียามู

                                                                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ด้านการปกครอง  

                      นายเจ๊ะรอปา สะนิ

                                ครูที่ปรึกษา

                                                                           นายอัสมิง สาเม๊าะ  ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบลลูโบะบือซา