ปราชญ์คนที่7

สาขา/ด้าน เกษตรกรรม

  • ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายอาซีซี นามสกุล มะสาแม

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน 3-9604-00193-58-1

วัน เดือน ปี ที่เกิด 8 / กรกฎาคม / 2498  อายุ  61  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 40/2 บ้าน กำปงปีแซ  หมู่ที่ 3 ตำบล ลุโบะบือซา

อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96180

โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือ 085-8984262

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่ 40/2 บ้าน กำปงปีแซ  หมู่ที่ 3

ตำบล ลุโบะบือซา อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์  085-8984262

พิกัดที่ตั้ง 6.422047, 101.698786

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  ม.6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ เกษตรกร

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายอับดุลกอเดร์  ชื่อมารดา นางแยนะ

อาชีพบิดา รับราชการ     อาชีพมารดา แม่บ้าน

เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4  คน

ภรรยา ชื่อ นางแวสะนิยะ ( นามสกุลเดิม) มะตายิ

   มีบุตรชายคน บุตรหญิง 2 คน    รวมทั้งหมด 2 คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

  • ชื่อ-นามสกุล นางสาวแวซูนีตา มะสาแม   อาชีพ ครู
  • ชื่อ-นามสกุล นางสาวแวซูนัยนี มะสาแม อาชีพ นักศึกษา