ปราชญ์คนที่6

สาขา/ด้าน หัตถกรรม

ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสีตีซูนัยด๊ะ                นามสกุล ยูโซะซู

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน 3-9604-00142-21-6

วัน เดือน ปี ที่เกิด   10    / มิถุนายน / 2498   อายุ   61  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)บ้านกำปงปีแซ  ม.3  อ.ยี่งอ  จังหวัด   นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  9/4   บ้าน กำปงปีแซ   หมู่ที่  3   ตำบล ลุโบะบือซา

อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด นราธิวาส   รหัสไปรษณีย์ 96180

โทรศัพท์บ้าน                         โทรศัพท์มือถือ    087-8364475

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่    9/4  บ้าน กำปงปีแซ   หมู่ที่    3

ตำบล    ลุโบะบือซา    อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด    นราธิวาส

โทรศัพท์ 087-8364475

พิกัดที่ตั้ง  6.428061,101.696257

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ป.7

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา  นายอูเซ็ง  เจ๊ะหะมะ        ชื่อมารดา นางแอเสาะ   เจ๊ะหะมะ

อาชีพบิดา  –                          อาชีพมารดา

เป็นบุตรคนที่      1                   ในจำนวนพี่น้อง 3    คน

ภรรยา ชื่อ      –                      ( นามสกุลเดิม)

   มีบุตรชาย      คน           บุตรหญิง   –   .คน    รวมทั้งหมด   2   คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1)ชื่อ-นามสกุล นายซานูซี   ยูโซะซู           อาชีพ รับจ้าง

(2)ชื่อ-นามสกุล นายรุสมี    ยูโซะซู            อาชีพ รับจ้าง