ปราชญ์คนที่5

สาขา/ด้าน  วิสาหกิจชุมชน (การทำขนมเบเกอรี่)

  • ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสารีพ๊ะ                    นามสกุล ละตากอเซ็ง

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน3-9604-00218-51-5

วัน เดือน ปี ที่เกิด   4     / มิถุนายน / 2516  อายุ   43  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)บ้านลุโบะบือซา  ม.1  อ.ยี่งอ  จังหวัด   นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  17/3   บ้าน ลุโบะบือซา  หมู่ที่  ตำบล ลุโบะบือซา

อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด นราธิวาส   รหัสไปรษณีย์ 96180

โทรศัพท์บ้าน                         โทรศัพท์มือถือ    087-2700388

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่    17/3  บ้าน ลุโบะบือซา   หมู่ที่    1

ตำบล    ลุโบะบือซา    อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด    นราธิวาส

โทรศัพท์ 087-2700388

พิกัดที่ตั้ง 6.420719, 101.707002

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ค้าขาย

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา  นายมะรอเซะ                ชื่อมารดา นางเจ๊ะมูเนาะ

อาชีพบิดา  ทำสวน                   อาชีพมารดา ทำสวน

เป็นบุตรคนที่ 1                        ในจำนวนพี่น้อง 3     คน

สามี ชื่อ นายอับดุลเลาะ             ( นามสกุลเดิม) มะนอ

   มีบุตรชาย    2     คน          บุตรหญิง –   .คน    รวมทั้งหมด   2    คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

  • ชื่อ-นามสกุล ด.ช.อับดุลวาริช มะนอ    อาชีพ นักเรียน
  • ชื่อ-นามสกุล ด.ช.อับดุลชาริฟ มะนอ   อาชีพ นักเรียน