ปราชญ์คนที่4

สาขา/ด้าน อุตสาหกรรม

  • ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายสมาแอ นามสกุล มามุ

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน 3-9605-00192-85-1

วัน เดือน ปี ที่เกิด 1 / มกราคม / 2495  อายุ  64  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 34/1 บ้าน กำปงปีแซ  หมู่ที่ 3 ตำบล ลุโบะบือซา

อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96180

โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือ 089-8765349

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่ 34/1 บ้าน กำปงปีแซ  หมู่ที่ 3

ตำบล ลุโบะบือซา อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์  089-8765349

พิกัดที่ตั้ง 6.422047,101.698786

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  ป.4

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ช่างทำเฟอร์นิเจอร์

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายสุไลมาน  ชื่อมารดา นางรอปีเย๊าะ

อาชีพบิดา เลี่อยไม้สำเร็จรูป     อาชีพมารดา ทำขนม

เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 3  คน

ภรรยา ชื่อ นางคอลีเป๊าะ ( นามสกุลเดิม) ปีแซลาเต๊ะ

   มีบุตรชาย 2 คน บุตรหญิง 2 คน    รวมทั้งหมด 4 คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1) ชื่อ-นามสกุล นางสาวนูรีซัน มามุ  อาชีพ ข้าราชการครู

(2) ชื่อ-นามสกุล นายมะไพซา มามุ อาชีพ วิศวกร

(3) ชื่อ-นามสกุล นางสาวนูรีมัน  มามุ อาชีพ  ผู้ช่วยทันตแพทย์

(4) ชื่อ-นามสกุล นายมะริดวาน  แผนกตัดต่อ ช่อง 3 SD