ปราชญ์คนที่3

สาขา/ด้าน หัตถกรรม

ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางลาตีพะ                  นามสกุล เจ๊ะหะมะ

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน 3-9604-00142-23-2

วัน เดือน ปี ที่เกิด   18    / มีนาคม / 2502   อายุ   57  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)บ้านกำปงปีแซ  ม.3  อ.ยี่งอ  จังหวัด   นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  40/2   บ้าน กำปงปีแซ   หมู่ที่  3   ตำบล ลุโบะบือซา

อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด นราธิวาส   รหัสไปรษณีย์ 96180

โทรศัพท์บ้าน                         โทรศัพท์มือถือ    087-2907428

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่    40/2   บ้าน กำปงปีแซ   หมู่ที่    3

ตำบล    ลุโบะบือซา    อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด    นราธิวาส

โทรศัพท์ 087-2907428

พิกัดที่ตั้ง  6.422047,101.698786

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ป.7

ปัจจุบันประกอบอาชีพ   รับจ้าง

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา  นายอูเซ็ง  เจ๊ะหะมะ        ชื่อมารดา นางแอเสาะ   เจ๊ะหะมะ

อาชีพบิดา  –                          อาชีพมารดา

เป็นบุตรคนที่      2                   ในจำนวนพี่น้อง   2    คน

ภรรยา ชื่อ      –                      ( นามสกุลเดิม)

   มีบุตรชาย      คน           บุตรหญิง   –   .คน    รวมทั้งหมด   1   คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1)ชื่อ-นามสกุล นายสุกรี   ยูโซะซู             อาชีพ รับจ้าง

(2)ชื่อ-นามสกุล     –                            อาชีพ    –

(3)ชื่อ-นามสกุล     –                            อาชีพ    –