ปราชญ์คนที่2

สาขา/ด้าน ปรัชญา ศาสนา และประเพณีท้องถิ่น

ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นายมะกอเซ็ม                 นามสกุล ดอเลาะ

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน 3-9604-00130-41-2

วัน เดือน ปี ที่เกิด   –     / พฤษภาคม / 2490  อายุ   69  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)บ้านกาแร  ม.2  อ.ยี่งอ  จังหวัด   นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  7/8   บ้าน กาแร  หมู่ที่  2   ตำบล ลุโบะบือซา

อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด นราธิวาส   รหัสไปรษณีย์ 96180

โทรศัพท์บ้าน                         โทรศัพท์มือถือ    086-2981086

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่    7/8  บ้าน กาแร   หมู่ที่    2

ตำบล    ลุโบะบือซา    อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด    นราธิวาส

โทรศัพท์ 087-2700388

พิกัดที่ตั้ง6.431851,101.708952

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา  นายแมง   ดอเลาะ                    ชื่อมารดา นางลีเมาะ  ดอเลาะ

อาชีพบิดา  –                          อาชีพมารดา

เป็นบุตรคนที่      1                   ในจำนวนพี่น้อง 4    คน

ภรรยา ชื่อ นางปาตีเม๊าะ             ( นามสกุลเดิม) ดอมิ

   มีบุตรชาย      คน           บุตรหญิง   2   .คน    รวมทั้งหมด   3    คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1)ชื่อ-นามสกุล น.ส.นูรีซัน   ดอเลาะ อาชีพ ค้าขาย

(2)ชื่อ-นามสกุล น.ส.นรูฮาฟีซาร์  ดอเลาะ     อาชีพ รับจ้าง

(3)ชื่อ-นามสกุล นายมะยุสรี  ดอเลาะ          อาชีพ รับจ้าง