ปราชญ์คนที่1

สาขา/ด้าน แพทย์แผนไทย

ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางนายือเราะ               นามสกุล ดอเลาะ

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน 3-9604-00130-93-5

วัน เดือน ปี ที่เกิด   26    / มีนาคม / 2507   อายุ   52  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)บ้านกาแร  ม.2  อ.ยี่งอ  จังหวัด   นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  10   บ้าน กาแร   หมู่ที่  2   ตำบล ลุโบะบือซา

อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด นราธิวาส   รหัสไปรษณีย์ 96180

โทรศัพท์บ้าน                         โทรศัพท์มือถือ    093-7537008

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่    10   บ้าน กาแร   หมู่ที่   2

ตำบล    ลุโบะบือซา    อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด    นราธิวาส

โทรศัพท์ 093-7537008

พิกัดที่ตั้ง  6.431851,101.708952

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  ป.5

ปัจจุบันประกอบอาชีพ   รับจ้าง

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา  นายยูโซ๊ะ  ดอเลาะ        ชื่อมารดา นางสาปีเยาะ  ดอเลาะ

อาชีพบิดา  –                          อาชีพมารดา

เป็นบุตรคนที่      7                   ในจำนวนพี่น้อง   5    คน

สามี ชื่อ  สะมะแอ                    ( นามสกุลเดิม) แนฮะ

   มีบุตรชาย      คน           บุตรหญิง   2   .คน    รวมทั้งหมด   6   คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1)ชื่อ-นามสกุล นางสาวยูรา  ดอเลาะ                   อาชีพ รับจ้าง

(2)ชื่อ-นามสกุล นางสาวฮากิม  แนฮะ                   อาชีพ รับจ้าง

(3)ชื่อ-นามสกุล นางสาวพาตีเมาะ  แนฮะ              อาชีพ นักศึกษา

(๔)ชื่อ-นามสกุล นายอับดุลเลาะ  แนฮะ                 อาชีพ นักศึกษา

(๕)ชื่อ-นามสกุล นายอาวี  แนฮะ                         อาชีพ นักเรียน

(๖)ชื่อ-นามสกุล ปัตตะ  แนฮะ                           อาชีพ นักเรียน