บริบทตำบล

บริบทข้อมูลพื้นฐานตำบลลูโบะบือซา

ประวัติความเป็นมา

มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยก่อนนั้น ตำบลลุโบะบือซา มีบึงขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่ง มีน้ำตลอดปี ชาวบ้านจึงอาศัยน้ำจากบึงในการทำเกษตร การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน และจังหวัด ดังนั้นคำว่า “ลุโบะบือซา” ซึ่งเป็นคำเรียกตามภาษายาวีนั้น จึงมีความหมายมาจากคำว่า “ลุโบะ” หมายถึง บึง หรือหนองน้ำ “บือซา” หมายถึง ขนาดใหญ่

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอำเภอยี่งอทางทิศเหนือประมาณ    2   กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ และตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง

ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอยี่งอ และตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง และตำบลลำภู  อำเภอเมือง

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ

 

ลักษณะภูมิประเทศ                

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลลุโบะบือซา เป็นพื้นที่ราบสูงลาดลงมาเป็นที่ราบลุ่ม โดยที่บริเวณพื้นที่ราบสูงของทิศตะวันตกของตำบลลาดลงมาทางตอนกลาง ส่วนบริเวณทิศตะวันออก เป็นที่ราบติดกับพรุบาเจาะ มีลำคลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตำบล เช่น  คลองลุโบะอานอง ตลองโต๊ะเซ็ง คลองลุโบะเปา คลองลุโบะบือซา  ผ่านบริเวณทางตอนกลาง  และตอนใต้ของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความเหมาะสม กับการทำนา

จำนวนหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 6 หมู่บ้าน

  1. บ้านลุโบะบือซา หมู่ที่ 1
  2. บ้านกาแร หมู่ที่ 2
  3. บ้านกำปงปีแซ หมู่ที่ 3
  4. บ้านลูโบะดาโต๊ะ หมู่ที่ 4
  5. บ้านยาโงะ หมู่ที่ 5
  6. บ้านโคกมาแจ หมู่ที่ 6