โครงการค่ายเติมความรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศน.อำเภอยี่งอ

วันที่ 24 มีนาคม 256

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 24 มีนาคม 256

Read more

ประชุมชี้แจงการอบรมบุคลากรหลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การขับเคลื่อนองค์กรนักศึกษาตามแนวทาง ระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more