ประสานวิทยากรโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม ฝึกภาษาเพื่การสื่อสารภาษาอังกฤษ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียน 2/2563

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการแนะนำการใช้ห้องสมุดส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นและพรบ.คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์

Read more