แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 บ้านปาลอบาต๊ะ

 

 

 

 

 

 

ชื่อชุมชนต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลลุโบะบายะ

๒. สถานที่ตั้ง

บ้านเลขที่  ๘  บ้านกูแบบาเด๊าะ  หมู่ที่  ๓  ตำบลลุโบะบายะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส        รหัสไปรษณีย์    ๙๖๑๘๐      โทรศัพท์บ้าน   –            โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๙-๘๖๙๖๒๓๓

๓. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

1.) วิสัยทัศน์

“ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน อย่างมีความสุข  ”

2.) ประวัติความเป็นมา

ชื่อ  นายอมัดรอเฮม  นามสกุล  ติสมานิ

เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน  ๓-๙๖๐๔-๐๐๐๒๘-๒๗-๓

วัน เดือน ปี ที่เกิด  ๕  / ธันวาคม  /  ๒๕๐๓    อายุ  ๕๕  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  บ้านลุโบะบายะ   จังหวัด  นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  ๘   บ้านกูแบบาเด๊าะ  หมู่ที่  ๔  ตำบลลุโบะบายะ

อำเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส    รหัสไปรษณีย์  ๙๖๑๘๐

โทรศัพท์บ้าน   –          โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๙-๘๖๙๖๒๓๓

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ  เลขที่  ๘   บ้านปาลอบาต๊ะ  หมู่ที่  ๓

ตำบลลุโบะบายะ      อำเภอยี่งอ     จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์   –

พิกัดที่ตั้ง   ๖.๔๒๗๒๐๐, ๑๐๑.๖๗๔๑๖๖

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ป.๔

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม

ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา  นายยูกี  ติสมานิ           ชื่อมารดา   นางมารีแย  ติสมานิ

อาชีพบิดา   เกษตรกรรม           อาชีพมารดา  เกษตรกรรม

เป็นบุตรคนที่     ๑                  ในจำนวนพี่น้อง    ๓      คน

ภรรยา ชื่อ   นางซอรอมา            (นามสกุลเดิม)   อุไดดี

มีบุตรชาย   –   คน   บุตรหญิง  ๑   คน    รวมทั้งหมด   –  คน

ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

  • ชื่อ-นามสกุล นางนูรไอนี ติสมานิ       อาชีพ    รับราชการครู
  • ขนาดและที่ตั้ง

เลขที่  ๘ บ้านกูแบบาเดาะ  หมู่ที่  ๔ ตำบลลุโบะบายะ      อำเภอยี่งอ     จังหวัดนราธิวาส

4.) สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลลุโบะบายะ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ เหมาะสำหรับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ทำไร่และทำสวน มีลำธารไหลผ่าน แต่ในหน้าแล้งน้ำในลำธารมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการ  ทำเกษตรกรรมและอื่นๆ

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลตะปอเยาะ

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลจอเบาะ

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลยี่งอ และตำบลลุโบะบือซา

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         เทือกเขาบูโด  ตำบลสามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

การคมนาคม

การติดต่อกับภายนอกของชุมชน หมู่บ้านตำบลลุโบะบายะ สามารถติดต่อได้หลายทาง

เช่น ติดต่อกับชุมชนในท้องที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส      และติดต่อกับอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น มีเส้นทางลากยาง บ้านตะลาฆอสะโต –  บ้านบลูกาสนอ

และเส้นบ้านปาลอบาต๊ะ –  บ้านกำปงปีแซ  และเส้นทางคอนกรีตในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน