หมู่ที่ 5 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลลุโบะบายะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

 

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน  ศิลปะและวัฒนธรรม

  • ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นายบือราเฮง  นามสกุล  แลแงแนะ

เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน  ๓-๙๖๐๔-๐๐๒๙๔-๔๙-๑

วัน เดือน ปี ที่เกิด  – / – /  ๒๔๗๑    อายุ  ๘๘  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  บ้านกูแว   จังหวัด  นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  ๑๗   บ้านกูแว  หมู่ที่  ๕  ตำบลลุโบะบายะ

อำเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส    รหัสไปรษณีย์  ๙๖๑๘๐

โทรศัพท์บ้าน   –   โทรศัพท์มือถือ  –

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ เลขที่  ๑๗   บ้านกูแว    หมู่ที่  ๕

ตำบลลุโบะบายะ      อำเภอยี่งอ     จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์   –

พิกัดที่ตั้ง   ๖.๔๑๓๓๗๓,๑๐๑.๖๗๙๒๑๒

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  ซีละ

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา  นายดาหะแม             ชื่อมารดา   นางแมะเยาะ

อาชีพบิดา   ทำสวน               อาชีพมารดา  ทำสวน

เป็นบุตรคนที่     ๑                 ในจำนวนพี่น้อง    ๒    คน

ภรรยา ชื่อ นางมารีแย              ( นามสกุลเดิม)   นิหะมะ

มีบุตรชาย   ๕   คน   บุตรหญิง  ๒   คน    รวมทั้งหมด   ๗  คน

ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

  • ชื่อ-นามสกุล นายสะอารอนิง แลแงแนะ          อาชีพ    รับจ้าง
  • ชื่อ-นามสกุล นายอับดือราแม   แลแงแนะ          อาชีพ    รับจ้าง
  • ชื่อ-นามสกุล นายอุสมาน แลแงแนะ          อาชีพ    ซีละ

 

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

o  เกษตรกรรม

£  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£  การแพทย์แผนไทย

£  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£  สวัสดิการกองทุน

£  วิสาหกิจชุมชน

þ  ศิลปและวัฒนธรรม

£  ภาษาและวรรณกรรม

o  ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£  โภชนาการ

o  อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………..

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รับการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

๑. ศิลปะและวัฒนธรรม    เป็นศิลปวัฒนธรรมของคนสมัยโบราณที่สืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการต่อสู้เพื่อแย่งความเป็นหนึ่ง แต่ในปัจจุบันศิลปะและวัฒนธรรม ซีละ เริ่มจะสูญหาย จึงมีการถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ซีละ และสืบทอดกัน

๒. อุตสาหกรรม  …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

๔. สวัสดิการกองทุน ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

๕. ปรัชญา ศาสนา และประเพณี  …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

  • เรื่อง งานด้านการเกษตร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                    ๒. เรื่อง  งานด้านการช่วยเหลือสังคม

–  ถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่ต้องการ ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง

–  การรายรำท่าทางวิธีการป้องกันตัวในรูปแบบการซีละ

ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

–  โรงเรียนบ้านกูแว

–  โรงเรียนนราธิวาส

 

(รูปแบบ) ด้วยวิธี

การถ่ายทอดเป็นรุ่นๆ

จำนวน  ๒๐  ครั้ง / ปี

 

ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน   ๓   คน / กลุ่ม

ได้แก่

  • ประชาชนทั่วไป
  • กลุ่มโรงเรียน
  • กลุ่มลูกหลาน

 

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

–  ประสบการณ์ในการทำอาชีพ ๘๐  ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้านการการซีละเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง  การแสดงศิลปะการต่อสู้แบบซีละ

๔.๑.๒  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

๔.๑.๓  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล  นายแวฮารง  มะมิงมิง         อายุ    ๒๓   ปี

ตำแหน่ง   นักศึกษา กศน.อำเภอยี่งอ

สถานที่ทำงาน  –         หมู่   –

ตำบล       –    อำเภอ    –          จังหวัด       –

โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

๕.๒ ชื่อ – สกุล    ……………………………………………………………………..อายุ    ……………………………..   ปี

ตำแหน่ง   ………………………………………………………………………………………………………………………..

สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………….หมู่ที่……………………..

ตำบล……………………… อำเภอ ………………………………จังหวัด…………………………………………………

โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

เก็บข้อมูลเมื่อ   ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

โดย  นางสาวมารีแย  มะสาและ

ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลลุโบะบายะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.ภาพสถานที่ตั้ง  การแสดงการต่อสู้แบบซีละ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ละติจูด/ลองจิจูด     ผดุงครรภ์แผนโบราณ

๖.๔๒๖๕๔๒, ๑๐๑.๖๗๒๔๕๕