หมู่ที่ 4 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลลุโบะบายะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

 

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

  • ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางโนรูมา  นามสกุล บิงสายุ

เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๖๐๔-00287-72-9

วัน เดือน ปี ที่เกิด 02 /11 /๒509  อายุ 50 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  บ้านกูแบบาเดาะจังหวัด  นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่15 บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่  4  ตำบลลุโบะบายะ

อำเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส    รหัสไปรษณีย์๙๖๑๘๐

โทรศัพท์บ้าน   –   โทรศัพท์มือถือ089-8695087

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ เลขที่  15 บ้านกูแบบาเดาะหมู่ที่ 4

ตำบลลุโบะบายะอำเภอยี่งอ     จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ 089-8695087

พิกัดที่ตั้ง ๖.428965,101.677358

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ม.3

ปัจจุบันประกอบอาชีพจักสานย่านลิเภา

 

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา  นายเจะยอ  นิสายุชื่อมารดา   นางแมะหม๊ะ

อาชีพบิดาทำสวน               อาชีพมารดาทำสวน

เป็นบุตรคนที่ ๑ ในจำนวนพี่น้อง1คน

สามี ชื่อ นายมะสาดี               ( นามสกุลเดิม) มะตาเฮ

มีบุตรชาย 1 คน บุตรหญิง ๒คน  รวมทั้งหมด3คน

ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

  • ชื่อ-นามสกุล นายลุกมัน มะตาเฮ           อาชีพ รับจ้าง
  • ชื่อ-นามสกุล นางสาวนูรีดา มะตาเฮ           อาชีพรับจ้าง
  • ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัมมารา มะตาเฮอาชีพรับจ้าง

 

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

o  เกษตรกรรม

þ  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£  การแพทย์แผนไทย

£  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£  สวัสดิการกองทุน

£  วิสาหกิจชุมชน

o  ศิลปและวัฒนธรรม

£  ภาษาและวรรณกรรม

o  ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£  โภชนาการ

o  อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………..

๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รับการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำหรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

๑. เกษตร   ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

๒. อุตสาหกรรมและหัตถกรรม   ได้ความรู้มาจากการเรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

……………………………………………………………………………………………………………………..

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

๔.สวัสดิการกองทุน………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

๕.ปรัชญา ศาสนา และประเพณี…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

  • เรื่อง งานด้านการเกษตร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒. เรื่อง  งานด้านการช่วยเหลือสังคม

–  ช่วยสอนการจักสานย่านลิเภาให้มีผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

3.2  ถ่ายทอดความรู้  เรื่อง

–  จักสานย่านลิเภารูปแบบต่างๆ

ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

– พัฒนาชุมชน

(รูปแบบ) ด้วยวิธี

  • สอนวิธีการจักสานในรูปแบบต่างๆและลวดลายความสวยงามของผลิตภัณฑ์

จำนวน 4 ครั้ง/ปี

 

ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน 15คน / กลุ่ม

ได้แก่

  • กลุ่มแม่บ้านที่ว่างงาน
  • ประชาชนผู้สนใจ
  • กลุ่มผู้สูงอายุ

 

๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

–  เป็นครูจักสานย่านลิเภาในโครงการศิลปชีพของสมเด็จบรมราชินีนาถ

๔. ผลงานที่ปรากฏ

๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง จักสานย่านลิเภา

๔.๑.๒ เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

๔.๑.๓  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

 

 

 

 

 

 

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๑ ชื่อ – สกุล นายแวบือซา  อีซาอายุ58 ปี

ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำตำบลลุโบะบายะ

สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอยี่งอ หมู่   7

ตำบลยี่งอ     อำเภอยี่งอ     จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

๕.๒ ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………..อายุ    ……………………………..  ปี

ตำแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………………..

สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………….หมู่ที่……………………..

ตำบล……………………… อำเภอ ………………………………จังหวัด…………………………………………………

โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

เก็บข้อมูลเมื่อ  ๑5  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

โดย  นายแวบือซา  อีซา

ตำแหน่ง  ครูอาสาฯประจำตำบลลุโบะบายะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. สถานที่ตั้ง/พิกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ละติจูด/ลองจิจูด     ผดุงครรภ์แผนโบราณ

6.428965,101.677358