หมู่ที่ 3 ด้านการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลลุโบะบายะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

 

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน  การเกษตร

  • ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นายอมัดรอเฮม  นามสกุล  ติสมานิ

เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน  ๓-๙๖๐๔-๐๐๐๒๘-๒๗-๓

วัน เดือน ปี ที่เกิด  ๕  / ธันวาคม  /  ๒๕๐๓    อายุ  ๕๕  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  บ้านลุโบะบายะ   จังหวัด  นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  ๘   บ้านปาลอบาต๊ะ  หมู่ที่  3  ตำบลลุโบะบายะ

อำเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส    รหัสไปรษณีย์  ๙๖๑๘๐

โทรศัพท์บ้าน   –          โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๙-๘๖๙๖๒๓๓

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ  เลขที่  ๘   บ้านกูแบบาเดาะ  หมู่ที่  ๔

ตำบลลุโบะบายะ      อำเภอยี่งอ     จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์   –

พิกัดที่ตั้ง   ๖.๔๒๗๒๐๐, ๑๐๑.๖๗๔๑๖๖

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ป.๔

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา  นายยูกี  ติสมานิ           ชื่อมารดา   นางมารีแย  ติสมานิ

อาชีพบิดา   เกษตรกรรม           อาชีพมารดา  เกษตรกรรม

เป็นบุตรคนที่     ๑                  ในจำนวนพี่น้อง    ๓      คน

ภรรยา ชื่อ   นางซอรอมา            (นามสกุลเดิม)   อุไดดี

มีบุตรชาย   –   คน   บุตรหญิง  ๑   คน    รวมทั้งหมด   –  คน

ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

  • ชื่อ-นามสกุล นางนูรไอนี ติสมานิ       อาชีพ    รับราชการครู
  • ชื่อ-นามสกุล                            อาชีพ
  • ชื่อ-นามสกุล   อาชีพ
  • ชื่อ-นามสกุล                            อาชีพ

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

þ  เกษตรกรรม

£  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£  การแพทย์แผนไทย

£  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£  สวัสดิการกองทุน

£  วิสาหกิจชุมชน

£  ศิลปกรรม

£  ภาษาและวรรณกรรม

o  ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£  โภชนาการ

£  อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

๑. เกษตรกรรม   การปลูกผัก  ผลไม้ การปลูกไม้ประดับ การเสียบยอดพันธ์ไม้

๒. อุตสาหกรรม  …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

๔. สวัสดิการกองทุน ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

๕. ปรัชญา ศาสนา และประเพณี  …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

 

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

  • เรื่อง งานด้านการเกษตร

ขยายพันธ์พืชลักษณะการเสียบยอดต้นลองกองโดยการนำยอดลองกองเสียบกับต้นลูก  การเพาะพันธ์หมากแดงและการเพาะพันธ์ปาล์มบังสูร  การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

๒. เรื่อง  งานด้านการช่วยเหลือสังคม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  บ้านกูแบบาเดาะ  ม.๔  ต.ลุโบะบายะ  ได้ช่วยสร้างให้กับผู้ยากจนในหมู่บ้านกูแบบาเดาะ

      

      ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง

การถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรผสมผสานและเกษตรพอเพียงโดยมีศูนย์แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและบ้านข้างเคียงได้ศึกษาเรียนรู้

ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

กศน.อำเภอยี่งอ

เกษตรอำเภอยี่งอ

(รูปแบบ) ด้วยวิธี

บรรยาย  สาธิต

จำนวน  ๓-๕  ครั้ง / ปี

 

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน   ๑๕   คน / กลุ่ม ได้แก่

  • นักศึกษา กศน.อำเภอยี่งอ
  • กลุ่มเยาวชน
  • กลุ่มชาวบ้าน
  • กลุ่มประชาชนทั่วไป

       ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

๔. ผลงานที่ปรากฏ

       ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้นำอาชีพก้าวหน้าดีเด่นระดับอำเภอ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๔.๑.๒  พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มอาชีพดีเด่นระดับอำเภอ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๔.๑.๓  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔.๑.๔  พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ครบวาระ ๔ ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ และดำรงเอกลักษณ์ความเป็นเกษตรกรที่ดีสืบไป ของกรมส่งเสริมการเกษตร

๔.๑.๕  พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือกจาก คสช. เป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในแปลงยางพารา

๔.๑.๖  พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน

  ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

การขยายพันธ์โดยการเสียบยอด  เป็นผลงานลำดับแรกที่ยกฐานะคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

     ๕.๑ ชื่อ – สกุล  นายแวบือซา  อีซา   อายุ    ๕๘   ปี

ตำแหน่ง   ครูอาสาฯประจำตำบลลุโบะบายะ

สถานที่ทำงาน  กศน.อำเภอยี่งอ   หมู่ที่   ๗

ตำบลยี่งอ     อำเภอยี่งอ      จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

๕.๒ ชื่อ – สกุล    ……………………………………………………………………..อายุ    ……………………………..   ปี

ตำแหน่ง   ………………………………………………………………………………………………………………………..

สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………….หมู่ที่……………………..

ตำบล……………………… อำเภอ ………………………………จังหวัด…………………………………………………

โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

เก็บข้อมูลเมื่อ   ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

โดย  นายแวบือซา  อีซา

ตำแหน่ง   ครูอาสาฯประจำตำบลลุโบะบายะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.ภาพสถานที่ตั้ง  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลลุโบะบายะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ละติจูด/ลองจิจูด     แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลลุโบะบายะ

๖.๔๒๗๒๐๐,๑๐๑.๖๗๔๑๖๖