หมู่ที่ 1 ด้านศาสนาและประเพณี

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลลุโบะบายะ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
สาขา/ด้าน ปรัชญา ศาสนาและประเพณี
๑. ประวัติ
๑.๑ ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายลาเต๊ะ นามสกุล หม๊ะนีลอ
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๖๐๔-๐๐๒๖๘-๐๒-๓
วัน เดือน ปี ที่เกิด – / – / ๒๔๘๓ อายุ ๗๖ ปี
ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) บ้านลุโบะบายะ จังหวัด นราธิวาส
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)
บ้านเลขที่ ๒๕ บ้านลุโบะบายะ หมู่ที่ ๑ ตำบลลุโบะบายะ
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๘๐
โทรศัพท์บ้าน – โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๒๕๓๙๑๐
สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ๒๕ บ้านลุโบะบายะ หมู่ที่ ๑
ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๒๕๓๙๑๐
พิกัดที่ตั้ง ๖.๔๐๒๐๐๓,๑๐๑.๖๗๐๒๐๐
วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา
ป.๔
ปัจจุบันประกอบอาชีพ โต๊ะครูสอนศาสนา
๑.๒ ประวัติครอบครัว
ชื่อบิดา นายอาหามะ สาและ ชื่อมารดา นางกาเยาะ อับดุลเลาะ
อาชีพบิดา ทำนา ทำไร่ อาชีพมารดา ทำนา ทำไร่
เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวนพี่น้อง ๓ คน
ภรรยา ชื่อ นางซัยนี ( นามสกุลเดิม) หม๊ะนีลอ
มีบุตรชาย ๓ คน บุตรหญิง ๓ คน รวมทั้งหมด ๖ คน
ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)
(๑) ชื่อ-นามสกุล นายอิสมาแอ หม๊ะนีลอ อาชีพ ผู้ช่วยโต๊ะครู
(๒) ชื่อ-นามสกุล นายอาหะมะ หม๊ะนีลอ อาชีพ อุสตาส
(๓) ชื่อ-นามสกุล นางสาวสาพียะ หม๊ะนีลอ อาชีพ แม่บ้าน
(๔) ชื่อ-นามสกุล นางสาวฮาบีบะ หม๊ะนีลอ อาชีพ รับจ้าง
(๕) ชื่อ-นามสกุล นายอับดุลรอหมาน หม๊ะนีลอ อาชีพ อุสตาส
(๖) ชื่อ-นามสกุล นางสาวอามานี หม๊ะนีลอ อาชีพ นักศึกษา
๒. ประวัติชีวิตและผลงาน
๒.๑ มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแพทย์แผนไทย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการกองทุน
วิสาหกิจชุมชน
ศิลปกรรม
ภาษาและวรรณกรรม
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี
โภชนาการ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………
๒.๒ การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน จนมีความรู้
มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑
๑. เกษตรกรรม …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
๒. อุตสาหกรรม …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
๔. สวัสดิการกองทุน ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
๕. ปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้เรียนรู้ตำแหน่งวัยเด็กตลอดมาจนกระทั่งได้ความรู้
และมีความสามารถนำมาประกอบอาชีพ
๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ
๓.๑ ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )
๑. เรื่อง งานด้านการเกษตร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. เรื่อง งานด้านการช่วยเหลือสังคม
เป็นตัวแทนและต้นแบบให้หน่วยงาน กศน
๓.๒ การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง
ทางด้านการสอนหลักศาสนา กีตาบ และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลาม
ให้กับหน่วยงาน/องค์กร
หน่วยงาน กศน.อำเภอยี่งอ
ศช.อำเภอยี่งอ
(รูปแบบ) ด้วยวิธี
ด้วยวิธีการสอนให้กับเยาวชนที่มาพักอาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะและบริเวณใกล้เคียง
จำนวน ๓๖๕ ครั้ง / ปี

ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน ๑๕ คน / กลุ่ม
ได้แก่
๑. กลุ่มโต๊ะอีหม่าม
๒. กลุ่มเยาวชน
๓. กลุ่มชาวบ้าน
๔. กลุ่มประชาชนทั่วไป
๕. ครูผู้ อุสตาส
๓.๓ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๔. ผลงานที่ปรากฏ
๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา
ชุมชน/สังคม ได้แก่
๔.๑.๑ เรื่อง สถาบันศึกษาปอเนาะดีเด่น (ขนาดกลาง)
๔.๑.๒ เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
๔.๑.๓ เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)
เป็นโต๊ะครูที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้านและมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านการสอนกีตาบ
๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
๕.๑ ชื่อ – สกุล นางซัยนี หม๊ะนีลอ อายุ ๔๘ ปี
ตำแหน่ง มามาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
สถานที่ทำงาน สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์ หมู่ที่ ๑
ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….
๕.๒ ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………..อายุ …………………………….. ปี
ตำแหน่ง ………………………………………………………………………………………………………………………..
สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………….หมู่ที่……………………..
ตำบล……………………… อำเภอ ………………………………จังหวัด…………………………………………………
โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

เก็บข้อมูลเมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
โดย นางรุซฏา มิสุแท
ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

๖. ภาพสถานที่ตั้ง สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์

ละติจูด/ลองจิจูด สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์
๖.๔๐๒๐๐๓,๑๐๑.๖๗๐๒๐๐