หมู่ที่ 1 ด้านการผดุงครรภ์(แผนโบราณ)

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลลุโบะบายะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

 

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน  การผดุงครรภ์(แผนโบราณ)

  • ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางสีตีอามีนะ  นามสกุล  มะตอแล

เชื้อชาติ  ไทย   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน  ๓-๙๖๐๔-๐๐๒๗๑-๗๕-๐

วัน เดือน ปี ที่เกิด  – / – /  ๒๔๙๕    อายุ  ๖๔  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  บ้านลุโบะบายะ   จังหวัด  นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  ๙๓   บ้านลุโบะบายะ  หมู่ที่  ๑  ตำบลลุโบะบายะ

อำเภอยี่งอ   จังหวัดนราธิวาส    รหัสไปรษณีย์  ๙๖๑๘๐

โทรศัพท์บ้าน   –   โทรศัพท์มือถือ  –

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ เลขที่  ๙๓   บ้านลุโบะบายะ  หมู่ที่  ๑

ตำบลลุโบะบายะ      อำเภอยี่งอ     จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์   –

พิกัดที่ตั้ง   ๖.๔๒๖๕๔๒,๑๐๑.๖๗๒๔๕๕

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ปัจจุบันประกอบอาชีพ  หมอตำแย

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา  นายบือราเฮง             ชื่อมารดา   นางบูงอ

อาชีพบิดา   ทำสวน               อาชีพมารดา  ทำสวน

เป็นบุตรคนที่     ๒                 ในจำนวนพี่น้อง    ๘    คน

ภรรยา ชื่อ        –                  ( นามสกุลเดิม)

มีบุตรชาย   ๒   คน   บุตรหญิง  ๑   คน    รวมทั้งหมด   ๓   คน

ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

  • ชื่อ-นามสกุล นางสาวนูรียะ ลาเต๊ะ          อาชีพ    รับจ้าง
  • ชื่อ-นามสกุล นายมะกือรี ลาเต๊ะ          อาชีพ    รับจ้าง
  • ชื่อ-นามสกุล นายมะนุ ลาเต๊ะ          อาชีพ    รับจ้าง

 

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

o  เกษตรกรรม

£  อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£  การแพทย์แผนไทย

£  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£  สวัสดิการกองทุน

£  วิสาหกิจชุมชน

£  ศิลปกรรม

£  ภาษาและวรรณกรรม

o  ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£  โภชนาการ

þ  อื่น ๆ (โปรดระบุ)  ผดุงครรภ์(แผนโบราณ)

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รับการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

              มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

๑. ผดุงครรภ์(แผนโบราณ)  ได้รับการเรียนรู้ตั้งเด็กเนื่องจากได้รับการสืบทอดมาจากมารดา

ได้เรียนรู้และเห็นมาตั้งแต่เด็กจนมาเป็นอาชีพในปัจจุบัน

๒. อุตสาหกรรม  …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

๓. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

๔. สวัสดิการกองทุน ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

๕. ปรัชญา ศาสนา และประเพณี  …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

  • เรื่อง งานด้านการเกษตร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

๒. เรื่อง  งานด้านการช่วยเหลือสังคม

–  ทำคลอดให้กับชาวบ้านที่ต้องการทำคลอดแบบโบราณและนวดแผนโบราณ

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง

–  นวดจุด กดเส้น

ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

–  รพ.สต.ลุโบะบายะ

–  ศปสอ.ยี่งอ

 

(รูปแบบ) ด้วยวิธี

ด้วยวิธีการทำคลอด  ผดุงครรภ์แผนโบราณและนวดแผนโบราณ

จำนวน  ๕๕  ครั้ง / ปี

 

ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน   ๕   คน / กลุ่ม

ได้แก่

  • ประชาชนทั่วไป
  • ………………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………….
  • ………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………..

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

              –  ประสบการณ์ในการทำอาชีพ ๒๐  ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำคลอด ผดุงครรภ์โบราณ

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง  ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด “ผดุงครรภ์โบราณ  คนดี  ศรียี่งอ”

๔.๑.๒  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

๔.๑.๓  เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

   ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

              –  

 

 

 

 

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

     ๕.๑ ชื่อ – สกุล  นายลาเต๊ะ  หม๊ะนีลอ         อายุ    ๗๖   ปี

ตำแหน่ง   โต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถานที่ทำงาน  สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์   หมู่ที่   ๑

ตำบลลุโบะบายะ    อำเภอยี่งอ      จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

๕.๒ ชื่อ – สกุล    ……………………………………………………………………..อายุ    ……………………………..   ปี

ตำแหน่ง   ………………………………………………………………………………………………………………………..

สถานที่ทำงาน……………………………………………………………………………….หมู่ที่……………………..

ตำบล……………………… อำเภอ ………………………………จังหวัด…………………………………………………

โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

เก็บข้อมูลเมื่อ   ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

โดย  นางสาวมารีแย  มะสาและ

ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลลุโบะบายะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖.ภาพสถานที่ตั้ง  ผดุงครรภ์แผนโบราณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ละติจูด/ลองจิจูด     ผดุงครรภ์แผนโบราณ

๖.๔๒๖๕๔๒,๑๐๑.๖๗๒๔๕๕