สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์

บริบทสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์ 

มีที่ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันศึกษาประเภทหนึ่งที่เราจะเห็นได้เกือบทั่วๆ ไปในบริเวณแถบนี้

นั่นก็คือสถาบันสอนศาสนาอิสลามที่เรียกชื่อง่ายๆ  ว่า  “ปอเนาะ”  แทบจะเรียกได้ว่าสถาบันศึกษาปอเนาะ

นั้นเป็นสถาบันที่ควบคู่กับสังคมมุสลิม  3  จังหวัดก็ว่าได้

ลักษณะทั่วไปของการจัดการสอนของปอเนาะ  ส่วนใหญ่ครูสอนก็สอนฟรีทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

ต้องการที่จะรับใช้พระเจ้า  รับใช้สังคมประเทศชาติ  นักเรียนก็เรียนฟรี  ปรัชญาการเรียนการสอนในปอเนาะก็คือ การพยายามนำปรัชญาของการศึกษาอิสลามมาประยุกต์ใช้  นั่นก็คือการศึกษาตั้งแต่เปลจนถึงหลุมฝังศพ การศึกษาเป็นสิ่งบังคับที่มุสลิมต้องเรียนรู้  และการศึกษาที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อปริญญาหรือวัตถุ  แต่เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์และเพื่อนำไปปฏิบัติ  เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของปอเนาะจึงไม่มีใบสุทธิ  มีเพียงคำรับรองจากโต๊ะครูและสังคม  ไม่มีผลสอบเลื่อนชั้นเปิดโอกาสให้คนในสังคมทุกเพศทุกวัยเข้ารับการศึกษาไม่จำกัดอายุ  บางปอเนาะมีที่พักแก่คนชราเข้ามาเรียนรู้ทางศาสนาเป็นการเรียนรู้ศาสนาทางจิต  ถือเป็นการเล่าเรียนตลอดชีวิต  ซึ่งจะสำเร็จหรือผ่านจากสถาบันปอเนาะหรือไม่  ขึ้นกับคำวินิจฉัยของ  “โต๊ะครู”  เพียงคนเดียว  โต๊ะครูจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  โต๊ะครูตั้งแต่อดีตต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มั่งคงในหลักการของศาสนา  จึงได้รับการยอมรับจากชุมชนและลูกศิษย์  มีจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่า  โต๊ะครู คือพ่อคนทีสองของเรา

ปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์  เรียกได้ว่าเป็นปอเนาะที่เก่าแก่ปอเนาะหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส   หรือที่รู้จักกันในนามว่าบาบอเต๊ะ  โดยมีการเริ่ม

ต่อมาปี  พ.ศ. 2547  ในวันอาทิตย์ที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547  ได้มีการจดทะเบียนสถาบันปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีพื้นที่ทั้งหมด  10  ไร่