ประวัติกศน.ตำบลลุโบะบายะ

ตำบลลุโบะบายะ

ประวัติความเป็นมาของตำบลลุโบะบายะ

ประวัติความเป็นมาของตำบลลุโบะบายะ  ลุโบะบายะ  มีที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ประกอบกับประโยค 2 ประโยค คือ 1 “ลุโบะ” 2 “บายะ”

ลุโบะ หมายถึง หนอง หรือบึง

บายะ หมายถึง ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายต้นเหลาลาโอน ปัจจุบันยังมีให้เห็นตามบริเวณเชิงเขา โดยเฉพาะตามเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ตามคำเล่าของคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่า ในหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร จากมัดราชะห์อัลดีมานียะห์ ประกอบกับมีต้นบายะขึ้นตามตลิ่งหนองน้ำดังกล่าว ดังนั้น หมู่บ้านนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ลุโบะบายะ”  เป็นที่มาของตำบลลุโบะบายะ

สภาพทั่วไป

ตำบลลุโบะบายะ เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบล ของอำเภอยี่งอ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอยี่งอ  จำนวน  8  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ติดแนวเขตวนอุทยานบูโด – สุไหงปาดี

สถานที่ตั้งของ “ลุโบะบายะ” ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินของนายอาแว  หม๊ะมูดอ  บ้านเลขที่  41   หมู่ที่  1    ตำบลลุโบะบายะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันมีอายุ  82 ปี

ลักษณะ และที่ตั้ง

ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของประชากรตำบลลุโบะบายะ มีลักษณะกระจุกเป็นกลุ่มตามครัวเรือนและเครือญาติ ส่วนใหญ่จะเรียงไปตามถนนในหมู่บ้านตลอดทั้งหมู่บ้านและตำบล

ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลลุโบะบายะ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ เหมาะสำหรับการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา ทำไร่และทำสวน มีลำธารไหลผ่าน แต่ในหน้าแล้งน้ำในลำธารมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอในการ  ทำเกษตรกรรมและอื่นๆ

การปกครอง

ตำบลลุโบะบายะ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน  ดังนี้คือ

 1. บ้านลุโบะบายะ      หมู่ที่  1            มีนายอับดืออาซิ    กอตอนีลอ      เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 2. บ้านบือแนกาเซ็ง     หมู่ที่  2            มีนายมะสารี       ยูโซะ            เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 3. บ้านปาลอบาต๊ะ      หมู่ที่  3  มีนายสุรเชษร์       ลุโบะกาแม     เป็นกำนัน
 4. บ้านกูแบบาเดาะ     หมู่ที่  4  มีนายดือมานะ      มิง               เป็นผู้ใหญ่บ้าน
 5. บ้านกูแว             หมู่ที่  5  มีนายมะรอมือลี    เฮงมะนีลอ      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

อาณาเขต

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ          ตำบลตะปอเยาะ

ทิศใต้             ติดต่อกับ          ตำบลจอเบาะ

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ          ตำบลยี่งอ และตำบลลุโบะบือซา

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         เทือกเขาบูโด  ตำบลสามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

การคมนาคม

การติดต่อกับภายนอกของชุมชน หมู่บ้านตำบลลุโบะบายะ สามารถติดต่อได้หลายทาง

เช่น ติดต่อกับชุมชนในท้องที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส      และติดต่อกับอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส เป็นต้น มีเส้นทางลากยาง บ้านตะลาฆอสะโต –  บ้านบลูกาสนอ

และเส้นบ้านปาลอบาต๊ะ –  บ้านกำปงปีแซ  และเส้นทางคอนกรีตในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

ประชากร

ตำบลลุโบะบายะ   มีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง รวมทั้งสิ้น   1,147    ครัวเรือน

มีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ณ วันที่สำรวจข้อมูล จาแผนกทะเบียนราษฏร์  24 เดือน พฤศจิกายน  2560

ชายจำนวน   2,377  คน  หญิงจำนวน   2,340  คน   รวม  4,717   คน

เด็กก่อนวัยเรียน  176  คน

วัยเรียนกำลังเรียน   1,201  คน

ประชากรวัยทำงานช่วงอายุ 15-59 ปี จำนวน   3,609  คน

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน    494  คน

จำแนกจำนวนประชากร

หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรื่อน จำนวนประชากร   กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม    
1

2

3

4

5

ลุโบะบายะ

บือแนกาเซ็ง

ปาลอบาต๊ะ

กูแบบาเดาะ

กูแว

321

201

246

268

111

636

394

571

524

252

613

395

507

565

260

1,249

789

1,078

1,089

512

นายอับดืออาซิ กอตอนีลอ

นายมะสารี  ยูโซะ

นายสรเชษร์ ลุโบะกาแม

นายดือมานะ  มิง

นายมะรอมือลี  เฮงมะนีลอ  

รวมทั้งสิน 1,147 2,377 2,340 4,717  

การศึกษา

 1. จำนวนโรงเรียนทุกระดับในชุมชน/หมู่บ้าน 3 แห่ง ได้แก่

1.1   โรงเรียนปาลอบาต๊ะ          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 3

1.2   โรงเรียนบ้านกูแว             ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 5

1.3   โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1

ประชากรส่วนใหญ่ จบการในระดับการศึกษาภาคบังคับ  และไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งเป็นปัญหาทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้านสาเหตุเนื่องจากประชากรมีรายได้ต่ำ ทำให้ไม่มีเงินส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นกว่าการศึกษาภาคบังคับ  ทำให้ระดับการศึกษาของประชากรต่ำ

 1.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จำนวน   3   แห่ง

2.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกูแบบาเดาะ    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  4

2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือแนกาเซ็ง   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2

2.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลุโบะบายะ    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  1

 1.   กศน.ตำบล (ศูนย์การเรียนชุมชน)  จำนวน  1  แห่ง

–  ตั้งอยู่ที่บ้านกูแบบาเดาะ  หมู่ที่  4

 1.   ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ประจำตำบล   จำนวน   1   แห่ง

– ตั้งอยู่ที่บ้านปาลอบาต๊ะ  หมู่ที่  3

สถานที่ราชการที่สำคัญ

 1. สถานีอนามัย   จำนวน   1  แห่ง

– ตั้งอยู่ที่บ้านลุโบะบายะ  หมู่ที่  1

 1. องค์การบริหารส่วนตำบล. จำนวน 1  แห่ง

– ตั้งอยู่ที่บ้านปาลอบาต๊ะ  หมู่ที่  3

 1. ศูนย์ราชการประจำตำบล จำนวน  1  แห่ง

– ตั้งอยู่ที่บ้านกูแบบาเดาะ  หมู่ที่  4

 1. กศน.ตำบล (ศูนย์การเรียนชุมชน) จำนวน  1  แห่ง

–  ตั้งอยู่ที่บ้านกูแบบาเดาะ  หมู่ที่  4

 1. ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ประจำตำบล จำนวน 1   แห่ง

– ตั้งอยู่ที่บ้านปาลอบาต๊ะ  หมู่ที่  3

ภาษา

ภาษาส่วนใหญ่จะใช้ภาษามลายูถิ่น (ภาษายาวี)  ส่วนภาษาไทย จะใช้เฉพาะในโรงเรียน และการติดต่อราชการเท่านั้น

ศาสนา

ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม 100%

มีศาสนสถานในชุมชน/หมู่บ้านจำนวน  10  แห่ง  ได้แก่

 1. มัสยิด จำนวน 9 แห่ง
 2. มัสยิดบ้านลุโบะบายะ         หมู่ที่  1
 3. มัสยิดบ้านบือแนกาเซ็ง        หมู่ที่  2
 4. มัสยิดบ้านลุโบะกูรอ           หมู่ที่  2
 5. มัสยิดบ้านปาลอบาตะ         หมู่ที่  3
 6. มัสยิดบ้านบือราแง             หมู่ที่  3
 7. มัสยิดบ้านกำปงบูเกะ          หมู่ที่  3
 8. มัสยิดบ้านกูแบบาเดาะ        หมู่ที่  4
 9. มัสยิดบ้านโคกกะดุง           หมู่ที่  4
 10. มัสยิดบ้านกูแว                 หมู่ที่  5
 11. สุเหร่า – มัดราซะห์ จำนวน 1 แห่ง

– มัดราเซาะห์อัลจีมานีย์ยะฮ์

 1. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน 9 แห่ง
 2. โรงเรียนดาดีกาบ้านลุโบะบายะ          หมู่ที่  1
 3. โรงเรียนดาดีกาบ้านบือแนกาเซ็ง       หมู่ที่  2
 4. โรงเรียนดาดีกาบ้านลุโบะกูรอ           หมู่ที่  2
 5. โรงเรียนดาดีกาบ้านปาลอบาตะ        หมู่ที่  3
 6. โรงเรียนดาดีกาบ้านบือราแง            หมู่ที่  3
 7. โรงเรียนดาดีกาบ้านกำปงบูเกะ         หมู่ที่  3
 8. โรงเรียนดาดีกาบ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่  4
 9. โรงเรียนดาดีกาบ้านโคกกะดุง           หมู่ที่  4
 10. โรงเรียนดาดีกาบ้านกูแว                 หมู่ที่  5
 11. สถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 1  แห่ง

–  ปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์

ตั้งอยู่ที่บ้านลุโบะบายะ  หมู่ที่  1

บทบาทของสถาบันศาสนาต่อกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้าน

เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีทางศาสนา

เป็นศูนย์กลางเรียนรู้หลักการทางศาสนาในชุมชน

กิจกรรมของชุมชน/หมู่บ้านที่สถาบันศาสนาเป็นแกนนำในการดำเนินการ

กิจกรรมจัดบรรยายธรรมทุกๆวันศุกร์ กิจกรรมกีฬาโรงเรียนตาดีกา กิจกรรมฝึกสอนอ่านอัลกรุอาน

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประเพณีศาสนาอิสลามที่สำคัญในท้องถิ่น   ได้แก่

 1. พิธีถือศีลอด (ถือบวช)

ในเดือน “รอมาฏอน”หรือเดือนที่ 9 ของปี

ฮิจเราะห์ศักราช ชาวไทยที่  นับถือศาสนาอิสลามทุกคน

จะถือศีลอดเป็นเวลา 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อให้ชาวมุสลิมได้รู้สึกถึง

ความลำบากอดอยาก และยากจน

 1. วันอิดิลฟิตรี หรือวันฮารียอปอซอ

เป็นวันแรกของการสิ้นสุดการปฏิบัติศาสนากิจถือศีลอดครบหนึ่งเดือนแล้ว

 1. กิจกรรมงานเมาลิด

เป็นวันทีระลึกถึงศาสดาของศาสนาอิสลาม จัดงานวันเมาลิดในหมู่บ้าน

 1. กิจกรรมงานอาซูรอ

เป็นกิจกรรมรำลึกวันฮิจเราะห์  การรวมอาหารหลาย ๆชนิด มากวน เป็นอาหารอาซูรอ

 1. ประเพณีมาแกปูโละ

มาแกปูโละเป็นภาษาถิ่น แปลว่า “ กินเหนียว ” จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งงานและเข้าสุนัต

 1. พิธีเข้าสุนัตหรือมาโซะยาวี

ซึ่งการเข้าสุนัตเป็นหลักการของศาสนาอิสลาม ที่ถือหลักความสะอาด คือ การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ซึ่งกระทำแก่เด็กชายที่มีอายุ 2 – 10 ปี ภาษาถิ่นเรียกว่า“ มาโซะยาวี ”

 1. การทำความเคารพศพ

เมื่อศพผ่านมาให้ยืนตรง และศพแต่ละศพจะไว้ ได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ต้องทำพิธีฝังให้เรียบร้อย

 1. ไปประกอบพิธีฮัจจ์ยี

ในด้านความเชื่อและค่านิยม ชาวไทยอิสลามถือว่าการไป

ประกอบพิธีทางศาสนาที่นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย

เป็นค่านิยมสูงสุดในหมู่คนไทยอิสลาม เมื่อกลับมาจะได้รับ

การยกย่องเป็นหะยี ผู้ที่เป็นหะยีแล้วจะต้องมีศาสนบัญญัติห้าประการ

 1. วันอีดิลอัดฮา หรือวันรายอฮัจจ์ยี

เป็นวันที่ชาวไทยมุสลิม ได้ทำพิธี ละหมาดร่วมกันในเวลาตอนเช้า หลังจากนั้นจะ

ร่วมกันกรุบาน (เชือดสัตว์ เช่น โค แพะ แกะ)  เพื่อจัดเลี้ยงแก่คนยากจน หรือ จัดเลี้ยงตามบ้าน โดยเชิญมิตรสหายมารับประทานอาหาร

 1. ศิลปะการต่อสู้เพื่อการป้องกันตัว (ซี – ละ)

เป็นศิลปะการป้องกันตัวอย่างหนึ่งของชาวไทยมุสลิม เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือ  เปล่าคล้ายกังฟู หรือมวยไทย

สภาพทางเศรษฐกิจ

–   พื้นที่ทำสวนยาง   2,265  ไร่

–   พื้นที่ทำนา   720  ไร่

–   พื้นที่ทำสวนผลไม้  418  ไร่

–    การเลี้ยงสัตว์

การประกอบอาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนยางพารา  ทำนา  สวนผลไม้

และมีอาชีพเสริม คือ จักสานย่านลิเภา  ปักจักรฯ และปลูกผักสวนครัว

รายได้เฉลี่ยของประชากร

ประชากรในตำบลลุโบะบายะ       มีรายได้  เฉลี่ย  26,924   บาท

สถานที่ท่องเทียว

–  น้ำตกปาโจบาบี  ตั้งอยู่บ้านกำปงบูเกะ  หมู่ที่  3

–  น้ำตกปาโจบลาฆอ  ตั้งอยู่บ้านลุโบะบายะ  หมู่ที่  1

–  น้ำตกปาโจยือมอแร  ตั้งอยู่บ้านกูแบบาเดาะ  หมู่ที่  4