รับสมัครอาสาสมัคร “ กศน.ตำบลลำภู” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ “กศน.ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ

รับสมัครอาสาสมัคร  “

Read more

สำรวจบ้านหนังสือชุมชน “ กศน.ตำบลลำภู” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ “กศน.ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ

สำรวจบ้านหนังสือชุมช

Read more

สำรวจบ้านหนังสือชุมชน “ กศน.ตำบลลำภู” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ “กศน.ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ

สำรวจบ้านหนังสือชุมช

Read more

คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลลำภู เดินรณรงค์และเคาะประตูบ้านเพื่อแจกแผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะครูและนักศึกษา กศ

Read more

คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลลำภู ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

คณะครู และนักศึกษา ก

Read more

กศน.ตำบลลำภู ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site

กศน.ตำบลลำภู ปฐมนิเท

Read more