ประวัติ กศน.ตำบลลำภู

ประวัติ กศน.ตำบลลำภู

สมัยก่อนชาวบ้านในอำเภอตากใบ ได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ในตำบลลำภู ซึ่งเดิมนั้นมีลำคลองไหลผ่าน และตลอด 2 ฝั่งลำคลอง จะมีต้นลำภูขึ้นอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า บ้านลำภู ซึ่งก็คือตำบลลำภูในปัจจุบัน และได้ช่วยกันสร้างวัดสำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำภู และตั้งชื่อวัดว่า วัดลำภู มาจนปัจจุบัน