ร่วมกันประชุมวางแผนแนวทางการคัดกรองความสามารถการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read more