แหล่งเรียนรู้ชุมชน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 60/4 หมู่ 7 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180
โทรศัพท์ : 073-591 222 Mobile 089-656 9957

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ทางศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับบุคคลทั่วไป

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2552 โดยนายรัศมินทร์ นิติธรรม มีแนวคิดที่เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ และนำเอาเอกลักษณ์หรือศิลปะดั้งเดิมทางด้านภูมิปัญญามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย สู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้ชื่อขุนละหารเป็นแบรนด์ เนื่องจากเป็นชื่อพระราชทานสมัยรัชกาลที่ 5 และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน

พิพิธภัณฑ์จัดเก็บรวบรวมศิลปะวัตถุหลากหลายประเภท ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ท้องถิ่นและของชนชั้นปกครอง อาทิเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องมือประกอบอาชีพ เช่น เครื่องมือจับสัตว์น้ำศาสตราวุธ เช่น กริช อุปกรณ์เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ เช่น ชุดการแสดงมะโย่ง เครื่องดนตรี

ภายในออกแบบและจัดแสดง แบ่งเป็น

1.ห้องภูมิหลัง จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยลังกาสุกะ

2.ห้องเครื่องใช้ไม้สอย จัดแสดงเครื่องใช้ไม้สอยของชาวมลายูในชายแดนภาคใต้ เช่น เครื่องทองเหลือง

3.ห้องพิธีกรรม จัดแสดงแบบประเพณีพิธีกรรมของชาวมลายูในชายแดนใต้ เช่น การแห่นก มะโย่ง และแม่พิมพ์ขนม

4.ห้องสายน้ำ จัดแสดงวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพประมงทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มของชาวมลายูในพื้นที่

5.ห้องศาสตราวุธ จัดแสดงและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับศาตราวุธ เช่น กริช ดาบ

6.ห้องนันทนาการ จัดแสดงวัสดุอุปกรณ์สำหรับนันทนาการ เช่น ที่ดักนกคุ่ม กรงตั๊กแตนประชันเสียง

พิพิธภัณฑ์พระครูพิพิธนวกรรมโกศล (ท่านขวัญ)

 

ที่อยู่:  ม.8 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180

โทรศัพท์: 073-640638

วันและเวลาทำการ: เปิดทุกวัน

เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 17.00 น.

พิพิธภัณฑ์พระครูพิพิธนวกรรมโกศล (ท่านขวัญ) เป็นแหล่งรวบรวมของโบราณวัตถุมีค่า เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และความเชื่อว่าวัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่มีการปล้นโจรกรรม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยในการเก็บรักษา

ดังนั้นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำของมีค่ามาฝากไว้กับวัด เมื่อเจ้าของทรัพย์เสียชีวิตลง ของมีค่าเหล่านั้นจึงตกเป็นของวัด ปัจจุบันทางวัดยังไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยตรง แต่มีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมาชมได้ โดยขออนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสวัดก่อน

 

พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม (ศูนย์การเรียนรู้อัล-กุรอานโบราณ)

 

ที่อยู่ : ม.6 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180  

อยู่ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสไปประมาณ 11 กิโลเมตร

เบอร์โทร : 0 7359 1222, 08 9656 9957, 08 4973 5772

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 09.00 – 16.00

พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัล-กุรอาน อยู่ในพื้นที่โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ตำบลละหาร อยู่ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสไปประมาณ 11 กิโลเมตร  เป็นที่รวบรวมเอกสารโบราณมากกว่า 70 เล่ม ซึ่งส่วนใหญ่รวบรวมมาจากชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คัมภีร์อัล-กุรอานที่เก่าแก่ที่สุดของโรงเรียนสมานมิตรวิทยามีอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งเป็นของประเทศอียิปต์ นอกจากนี้แล้วยังมีตำรายา ตำราดาราศาสตร์ และตำราต่าง ๆ ที่มีอายุเก่าแก่เช่นเดียวกัน แต่เดิมนั้นชาวบ้านจะจัดเก็บคัมภีร์อัล-กุรอานไว้ตามบ้านไม่ได้นำมารวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ เมื่อกรมศิลปากรเข้ามาดูแล จึงร่วมกันรวบรวมตำราที่สำคัญมาซ่อมแซม โดยคัมภีร์

อัล-กุรอานที่ชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมเองได้นั้น จะมีการจัดส่งไปให้ช่างที่ชำนาญการในประเทศตุรกี  ส่วนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ถาวร ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง แต่มีการจัดสถานที่พิพิธภัณฑ์ชั่วคราว ซึ่งจะนำคัมภีร์อัล-กุรอานมาหมุนเวียนจัดแสดงทุก 3 เดือน เปิดให้ผู้นำศาสนา และบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงาน โดยในห้องพิพิธภัณฑ์จะต้องมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อการดูแลรักษา รวมถึงมีกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย