หมู่ที่ 7

สาขา/ด้าน

การแพทย์แผนไทย

ประวัติส่วนตัว

         ชื่อนางสาวรอกีเย๊าะ    นามสกุลดือราแม  เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน 3 9604 00108174

         วัน เดือน ปี ที่เกิด      25 / สิงหาคม / 2504  อายุ55ปี   ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)   กาเด็ง  จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

         บ้านเลขที่  168/1บ้าน กาเด็งหมู่ที่7  ตำบลละหาร  อำเภอ ยี่งอจังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

        โทรศัพท์บ้าน –  โทรศัพท์มือถือ0872897836

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ

        เลขที่ 168/1  บ้าน กาเด็ง หมู่ที่7  ตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  พิกัดที่ตั้ง 6.398106 , 101.722216

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

ปัจจุบันประกอบอาชีพ

หมอนวดแผนไทย

 

สาขา/ด้าน

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ประวัติส่วนตัว

          ชื่อนายอาซิ  นามสกุล อามิงตีเยาะ  เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน 3 9604 00098608

          วัน เดือน ปี ที่เกิด 21 / เมษายน / 2514  อายุ45ปี   ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)กาเด็ง  จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

          บ้านเลขที่  35/4  บ้านกาเด็ง  หมู่ที่ 7  ตำบลละหาร  อำเภอ ยี่งอ  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

          โทรศัพท์บ้าน –  โทรศัพท์มือถือ  093 6379368

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ

          เลขที่ 35/4  บ้าน กาเด็ง หมู่ที่ 7 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส   โทรศัพท์ 093 6379368

          พิกัดที่ตั้ง6.401633 , 101.722999

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

ปัจจุบันประกอบอาชีพ

รับจ้าง