หมู่ที่ 6

สาขา/ด้าน

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ประวัติส่วนตัว

     ชื่อนายเจะอาแว นามสกุล ดอเลาะ  เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน 3 9604 00097873

     วัน เดือน ปี ที่เกิด 1 / กรกฎาคม / 2486  อายุ 73 ปี   ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) ศาลาลูกไก่  จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

     บ้านเลขที่ 70 บ้าน ศาลาลูกไก่ หมู่ที่ 6  ตำบลละหาร  อำเภอ ยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

     โทรศัพท์มือถือ  0812761612

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ

      เลขที่ 70  บ้านศาลาลูกไก่  หมู่ที่6ตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส   พิกัดที่ตั้ง6.395339 , 101.736082

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา

ปัจจุบันประกอบอาชีพ

เกษตรกร