หมู่ที่ 5

 

สาขา/ด้าน

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ประวัติส่วนตัว

       ชื่อนายอาหะมะ  นามสกุลเจ๊ะปิ   เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน 3 9604 0012465 0

       วัน เดือน ปี ที่เกิด 16 / มกราคม / 2517  อายุ 42 ปี  ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)โต๊ะแม  จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

       บ้านเลขที่  44  บ้าน โต๊ะแม  หมู่ที่ 5  ตำบลละหาร  อำเภอ ยี่งอ  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

      โทรศัพท์บ้าน –  โทรศัพท์มือถือ088 3876045

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ

       เลขที่ 44  บ้าน โต๊ะแม  หมู่ที่ 5  ตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  พิกัดที่ตั้ง 6.389842 , 101.719123

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี  สาขาเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม