หมู่ที่ 3

สาขา/ด้าน

การแพทย์แผนไทย

ประวัติส่วนตัว

          ชื่อนางลือลาซีย๊ะนามสกุลเจ๊ะเด็ง เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน 3 9604 00084 241

          วัน เดือน ปี ที่เกิด –  / – / 2488  อายุ71 ปี    ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  ปูตะ   จังหวัด นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

          บ้านเลขที่  100/2บ้าน ปูตะหมู่ที่3  ตำบลละหาร   อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

          โทรศัพท์บ้าน –  โทรศัพท์มือถือ    –

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ

          เลขที่100/2  บ้าน ปูตะหมู่ที่3  ตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  พิกัดที่ตั้ง6.404564 , 101.769171

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ปัจจุบันประกอบอาชีพ

หมอนวดแผนไทย

 

สาขา/ด้าน

วิสาหกิจชุมชน

ประวัติส่วนตัว

     ชื่อ    นางสาววรรณนาลัย  นามสกุล  ตระกูลสรณคมน์ เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ  ไทย

     เลขประจำตัวประชาชน 3 9604 00088 22 0 วัน เดือน ปี ที่เกิด  22 / มิถุนายน / 2511  อายุ48 ปี

     ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  ปูตะ   จังหวัด นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

     บ้านเลขที่  146  บ้าน ปูตะ หมู่ที่3  ตำบลละหาร  อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

     โทรศัพท์บ้าน  –   โทรศัพท์มือถือ087 2903091

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ

     เลขที่ 146  บ้าน ปูตะ หมู่ที่ 3 ตำบล   ละหาร อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส โทรศัพท์ 087 2903091

     พิกัดที่ตั้ง6.404564 , 101.769171

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี  สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  เอกธุรกิจการเกษตร

ปัจจุบันประกอบอาชีพ

ค้าขาย