หมู่ที่ 1

 

สาขา/ด้าน การแพทย์แผนไทย

ประวัติส่วนตัว

      ชื่อ นายอิสมัน  นามสกุล มาหะดุง เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน 3 9604 00092057

      วัน เดือน ปี ที่เกิด 18 / ตุลาคม / 2506  อายุ53ปี    ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) กาเด็ง   จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

      บ้านเลขที่ 116/4  บ้าน ละหาร  หมู่ที่ 1  ตำบลละหาร  อำเภอ ยี่งอ  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

      โทรศัพท์บ้าน –  โทรศัพท์มือถือ  0812761612

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯ

      เลขที่ 116/4  บ้าน ละหาร  หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส

     โทรศัพท์  081 2761612

      พิกัดที่ตั้ง 6.394864 , 101.721049

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบันประกอบอาชีพ

อิสระ