ประวัติ กศน.ตำบลละหาร

                   ชุมชนละหารมีเรื่องเล่ากันว่า เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ในเขตตำบลละหารมีหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่แห่งหนึ่งมีน้ำขังตลอดปี จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายอย่างชุกชุม เมื่อชาวบ้านเข้าไปล่าสัตว์หรือจับปลาที่บริเวณหนองน้ำแห่งนี้ มักจะถูกสัตว์ป่าทำร้ายหรือกัดกินจนเป็นที่โจทย์ขานกันทั้งตำบล และมักจะใช้ช้างลงไปจับปลาในหนองน้ำดังกล่าวเพราะหนองน้ำลึกและขนาดใหญ่ หลังจากนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปบริเวณหนองน้ำนั้นอีกเลย ดังนั้นจึงเรียกตำบลนี้ว่า “ละหาร” ซึ่งคำว่า “ละ” หมายถึง “ทิ้งหรือปล่อยไว้” และ “หาร” หมายถึง “หนองน้ำ”