อบรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ (Online) รุ่นที่ 3 (กิจกรรม Class Room Online)

วันที่ 23 เมษายน 256

Read more

ครู กศน.ตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านประชาธิปไตยระดับจังหวัด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 5 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 เมษายน 256

Read more