ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “2 เมษา วันรักการอ่าน” ประจำปี 2564

วันที่ 30 มีนาคม 256

Read more