ประวัติ กศน.ตำบลเกาะสะท้อน

     ตำบลเกาะสะท้อนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอตำกใบ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตำกใบไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กม. มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

กศน.ตำบลเกาะสะท้อน เดิมตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2544   สังกัด ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตากใบ  เนื่องจากสถานที่ตั้งค่อนข้างอยู่ลึกชุมชน เดินทางเข้าออกลำบาก  ต่อมาปี 2546  จึงได้ย้ายสถานที่พบกลุ่มชั่วคราว มาอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปูยู จนกว่าจะมีการจัดหาสถานที่สำหรับใช้พบกลุ่มแห่งใหม่ที่เหมาะสมต่อไป จนมาถึงปี 2559 กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ได้ย้ายสถานที่ตั้ง อยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส จนมาถึงปัจจุบันนี้  เป็นอาคารที่ได้รับการอนุเคราะห์จากโดยนายกูมะ กูสุหลง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านชุมบก เพื่อเป็นที่ตั้ง กศน.ตำบลเกาะสะท้อน อย่างถาวร

ปัจจุบัน กศน.ตำบลเกาะสะท้อน  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหรับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน โดยจัดการเรียนการระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย