บุคลากร กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบ การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/64 ก่อนนำไปตรวจ

วันที่ 15 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากร กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารขอจบหลักสูตร ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 และทำข่าวสารสร้างการรับรู้ประจำวัน

วันที่ 15 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากร กศน.ตำบลเกาะสะท้อน เข้าร่วมโครงการการบริหารการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดนรธิวาส กิจกรรมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.

วันที่ 14 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากร กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารขอจบหลักสูตร ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และทำข่าวสารสร้างการรับรู้ประจำวัน

วันที่ 12 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากร กศน.ตำบลเกาะสะท้อน รับผิดชอบเป็นครูผู้ดูแลนักศึกษา ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดนราธิวาส (E-EXAM) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากร กศน.ตำบลเกาะสะท้อน มอบเกียรติบัตรการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ สำหรับนักศึกษา ในหัวข้อ “การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากร กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

บุคลากร กศน.ตำบลเกาะสะท้อน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลาง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more