ครูศูนย์การเรียนชุมชน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยรายงานในด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N–NET) จำนวนผู้สำเร็จทางการศึกษา ๒/๒๕๖๓ และผลการทดสอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๖๓

ครูศูนย์การเรียนชุมช

Read more

จัดทำข้อมูลและเก็บหลักฐานร่องรอยตามเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาค

Read more

จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภท กศน.ตำบลดีเด่น

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read more