วางแผนการทำงานตามโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ (กิจกรรม1ปอเนาะ1โครงการพัฒนาและกิจกรรมอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ)

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more