1ปอเนาะ1โครงการพัฒนา

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมมุมเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตูลฟาลาฮ

1.วัตถุประสงค์

1. ปรับปรุงเพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีมุมเรียนรู้ที่เหมาะสม  น่าเรียนรู้เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.ซ่อมแซมเพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีมุมเรียนรู้ที่เหมาะสม  น่าเรียนรู้เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้        

 2. เป้าหมาย

     เชิงปริมาณ

– สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตูลฟาลาฮ  จำนวน  1  แห่ง

– นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตูลฟาลาฮ  จำนวน  4๐  คน

   เชิงคุณภาพ

– สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตูลฟาลาฮ มีมุมเรียนรู้ที่เหมาะสม  น่าเรียนรู้เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้