ประวัติความเป็นมา

สถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้ง

*** ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ๒๖๓ หมู่ที่ ๖ บ้านตาเซะใต้ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๔๐

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปะลุรู ชื่อตำบล เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของตำบลสมัยก่อนนั้นต้นไม้ชนิดนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านมักเรียกว่า “ต้นบลูรู” หรือเรียกภาษาไทยว่า “ต้นสะบ้า” สรรพคุณของไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยาสระผมได้ ต่อมาแผลงมาเป็นปะลุรู และได้ตั้งเป็นชื่อตำบลจนถึงทุกวันนี้

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลปะลุรู เป็นที่ราบเหมาะสำหรับการเพาะปลูก สภาพพื้นที่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ส่วนใหญ่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ เป็นที่ราบลุ่มและป่าพรุเหมาะสำหรับการเพาะปลูกและการทำนา

ภูมิอากาศของตำบลปะลุรู มีอากาศชุ่มชื้น ฝนตกชุกตลอดทั้งปีเพราะมีเทือกเขากั้นอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตก อากาศร้อนอบอ้าวเพียงระยะสั้น ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูกาลมี ๒ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มจากเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมกราคมมีระยะเวลาถึง ๗เดือน และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนอากาศจะร้อนอบอ้าว เพียง ๑-๒ เดือน นอกนั้นอากาศอบอุ่น

ปรัชญาสถาบันศึกษาปอเนาะ

           ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำศรัทธาชน สังคมพัฒนา

 วิสัยทัศน์

              สถาบันการเรียนการสอนศาสนาตามระบบชีวิตอิสลาม เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพทางด้านศาสนาเพื่อที่จะมาถ่อยถอดวิชาศาสนาในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพ

 เป้าหมาย

  1. เด็ก และเยาชนตลอดจนประชาชนได้นำหลักการศาสนาอิสลามไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  2. สถาบันศึกษาปอเนาะมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพที่มีระบบสามารถอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เรียน และชุมชน
  3. บุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะ มีความรู้ความสารถในการบริหารจัดกร และจัดการการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้และมีส่วนรวมในการพัฒนาสังคม