เก็บผลผลิต พืชผักปลอดสารพิษจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกาวะ เพื่อแบ่งปัน แจกจ่ายประชาชนบริเวณใกล้เคียงศูนย์เรียนรู้ฯ

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

เข้าร่วมเสวนากิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ Premium Products ในหัวข้อเรื่อง “ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว GIVE Attraction” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

วันที่ 16 สิงหาคม 25

Read more

ถ่ายทำวิดีโอภายใต้แนวคิด “เราจะอยู่ร่วมกับโควิด-19ได้อย่างไร” ในโครงการมหกรรมวิชาการแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี สู่นักวิทย์ยุคดิจิทัล

วันที่ 6 กรกฎาคม 256

Read more